Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt: Rodzina - inwestycja w przyszłość

O Projekcie

Projekt "Rodzina- inwestycja w przyszłość" skierowany jest do 95 osób z powiatu bielskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 8 pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Celem projektu jest wsparcie rodzin zastępczych, rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne oraz rodzin dysfunkcyjnych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny. Usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin mają na celu zapobiec lub zminimalizować negatywne skutki pobytu dzieci w pieczy zastępczej, negatywne skutki niepełnosprawności w rodzinie oraz zapobiec dysfunkcjonalności rodzin mających problem z funkcjonowaniem społecznym. Równoległym celem projektu jest zaktualizowanie wiedzy pracowników jednostek wsparcia rodziny.

Wsparciem projektowym zostaną objęte następujące grupy docelowe:

I Osoby przebywające w pieczy zastępczej (35os.) wraz z otoczeniem, tj. rodzicami sprawującymi rodzinną pieczę zastępczą (20os.)
II Rodzice dziecka z niepełnosprawnością (20os.)
III Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji o-w, tzw. dysfunkcyjne (10 rodziców + 10 dzieci)
IV Pracownicy jednostki wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (8os.)

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. - 31.08.2019r.

W projekcie przewidziano następujące zadania:

1. Usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin w ramach których odbywać się będą:

- zajęcia socjoterapeutyczne, glottodydaktyczne, grupa wsparcia, terapia logopedyczna oraz terapia poprzez teatr dla dzieci z rodzi dysfunkcyjnych oraz pozostających w pieczy zastępczej;
- wyjazd na kolonie dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej;
- grupa wsparcia dla rodziców zastępczych oraz rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością;
- warsztaty kompetencji wychowawczych oraz z elementami treningu umiejętności społecznych dla rodziców;
- poradnictwo prawne, mediacje rodzinne dla rodziców.

2. Praca socjalna

3. Szkolenia dla pracowników PCPR oraz Dyrektora placówki o-w typu rodzinnego

 

Wartość projektu 516 445 zł. W tym wkład dofinansowania EFS: 438 980 zł

Ostatnio zmienianyśroda, 15 listopad 2017 15:44
Więcej w tej kategorii: « Rodzina - Inwestycja w przysłość