Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Jak zostać rodzicem zastępczym?

CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ  !
 
Masz możliwości i odpowiednią motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej? Jesteś w stanie zapewnić dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodzicielskiej odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe?
 
 PRZECZYTAJ  !!!

 

WARUNKI  NIEZBĘDNE DO UTWORZENIA RODZINY ZASTĘPCZEJ ORAZ PROCEDURA KWALIFIKACYJNA:

 

1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

  • 1)    dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • 2)    nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • 3)    wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • 4)    nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • 5)    są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) - zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
b) - opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 - letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

  • 6)    przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • 7)    zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) - rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) - właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) - wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej  może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

2. Kandydaci na rodzinę zastępczą po złożeniu stosownych oświadczeń o spełnieniu w/w warunków przystępują  do  dalszych   etapów   procesu  

  • 1)   Kandydaci odbywają spotkania diagnostyczne z psychologiem, które kończą się  sporządzeniem przez psychologa diagnozy psychologicznej oraz opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
  • 2)   W następnym etapie procedury kwalifikacyjnej przewiduje się spotkanie pedagoga lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z kandydatami w miejscu ich zamieszkania, celem dokonania analizy oraz oceny warunków socjalno-bytowych kandydatów.  Na tym etapie pozyskuje się informacje ze środowiska lokalnego kandydatów oraz z ośrodka pomocy społecznej ze względu na miejsce ich zamieszkania.  W  przypadku  wątpliwości  podczas  diagnozy   kandydatów,  zakłada    się     możliwość    konsultacji  z  innymi  specjalistami spoza jednostki kwalifikującej.  
  • 3)   Ostatnim etapem wstępnej kwalifikacji jest spotkanie Zespołu do spraw pieczy zastępczej, na którym dokonuje się analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów oraz analizy wyników badań psychologicznych kandydatów.

            Zakończenie tego etapu kwalifikacji skutkuje podjęciem przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  decyzji,  dotyczącej  zakwalifikowania  lub  niezakwalifikowania   kandydata   do   udziału w szkoleniu. Po  wystawieniu  pozytywnej  oceny,  następuje skierowanie  kandydatów na szkolenie teoretyczne i praktyczne przeprowadzone na zlecenie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przez specjalistyczny ośrodek  szkoleniowy. Udział w szkoleniu  jest obowiązkowy  dla każdego kandydata   na  rodziców  zastępczych.  Jego  podstawowy   wymiar   wynosi około 50 godzin szkoleniowych  i  konsultacji   indywidualnych   oraz   10  godzin  praktyk w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinnym domu dziecka czy też zawodowej  rodzinie zastępczej.

      Na wniosek kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, posiadających świadectwo ukończenia szkolenia dla rodzin zastępczych, organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia  szkolenia oraz spełniania warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Zapamiętaj !!!

Rodzina zastępcza z założenia jest nastawiona na udzielenie pomocy, w celu przywrócenia dziecka rodzinie biologicznej, jest to więc opieka tymczasowa.  Rodzice biologiczni najczęściej mają  ograniczoną władzę rodzicielską, co nie pozbawia ich określonych praw i obowiązków dotyczących podejmowania ważnych decyzji w sprawach dziecka m.in. w sprawach urzędowych, sposobu leczenia,  oraz edukacji.  Na rodzicach  spoczywa  obowiązek  alimentacyjny, zachowują też  prawo do kontaktów z dzieckiem.

Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17, pokój nr. 5  tel. 85/8332676.

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 19 marzec 2018 13:45

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia