Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia 

Warsztaty Terapii Zajęciowej to miejsce, gdzie grupa osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub intelektualnej, a często oboma rodzajami upośledzenia, poznaje nie tylko różne metody usprawniania , ale uczy się odpowiednich do swoich możliwości form działalności zawodowej. Osiągnięcie umiejętności wykonywania określonych czynności pozwoli tym ludziom w przyszłości podjąć pracę zarobkową bądź też w ramach zakładów pracy chronionej lub też pracować na stanowiskach przystosowanych do ich niepełnosprawności w różnych zakładach pracy. Możność podjęcia pracy jest dla osób o ograniczonej sprawności bardzoważnym czynnikiem integrującym ich ze społeczeństwem.

Warsztaty terapii zajęciowej zostały powołane na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Według tej ustawy są to zorganizowane stanowiska pracy umożliwiające prowadzenie rehabilitacji poprzez terapię zajęciową dla osób z upośledzeniem wykluczającym podjęcie pracy zarobkowej. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale posiada zdolności do czynności prawnej. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Główne cele warsztatów terapii to:

 • ogólne usprawnienie,

 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności życiowej

 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, czyli nabycie umiejętności komunikowania się, dokonywania samodzielnych wyborów, decydowania o swoich sprawach, lepszej kondycji psychicznej

 • rozwijanie zdolności i umiejętności za pomocą różnego typu technik terapii zajęciowej

 • rozwijanie sprawności psycho – ruchowej niezbędnej w pracy.

Do terapii zajęciowej mogą być zakwalifikowane osoby które ukończyły szesnasty rok życia, z upośledzeniem umysłowym, mające I lub II grupę inwalidzką i orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatów po 1 stycznia 1998 roku muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie na uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej. Zgłoszenie osób niepełnosprawnych przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje na temat osoby niepełnosprawnej, planu terapii, działań skierowanych do uczestnika oraz osiągniętych celów.

W warsztacie uczestniczy rada programowa, która spotyka się nie rzadziej niż co trzy lata i dokonuje oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika.

Koszty działalności placówki pokrywane są przez PFRON ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej wynikających ze zwiększonej liczby uczestników wynosi:

 • w 2005/ 2006 – 100% kosztów

 • w 2007 – 95% kosztów

 • w 2008 – 90 % kosztów

 • w 2009 i latach następnych – 85% kosztów

Maksymalne dofinansowanie ze środków funduszu tworzenia warsztatów wynosi 70 % tych kosztów.

Warsztaty działają na podstawie:

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 roku zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 63, poz. 422)

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63. 587)

  Warsztat Terapii Zajęciowej ( WTZ ) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim został powołany  dekretem dnia 16 grudnia 2010 roku, a rozpoczął działalność dnia 29 grudnia 2010 roku.  Jenostką, która utworzyła warsztat jest Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 35 osób niepełnosprawnych, uczestników z powiatu bielskiego. Warsztat zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 639,1 m 2. Pomieszczenia te zostały użyczone bezpłatnie na okres 10 lat przez Parafię Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach pięcioosobowych w pracowniach terapeutycznych:

 • Pracownia Gospodarstwa Domowego 
 • Pracownia Rękodzieła Artystycznego
 • Pracownia Krawiecko – Hafciarska
 • Pracownia Multimedialna
 • Pracownia Doświadczenia Świata, Muzyki i Teatru
 • Pracownia Florystyczna
 • Pracownia Techniczna 

 

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia