Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Moduł I

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2024 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany jest do osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze A:

Zadanie 1:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności

· wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej,

· dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

· wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu słuchu,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 1 i 4,

25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 2 i 3

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze B:

Zadanie 1:

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

· dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2:

 • pomoc udzielona w ramach obszaru B,

Zadanie 3:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 4:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

 • dysfunkcja narządu słuchu,

· trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 5:

 • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4,

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 1, 3, 4 i 5,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze C:

Zadanie 1:

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

· zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

· dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2:

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

 • stopień niepełnosprawności,

· wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

· potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

· potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie 5:

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

· dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu,

· zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 1, 3 i 4,

25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 5

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze D:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • aktywność zawodowa,

· pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy wynoszący co najmniej 15% ceny brutto usługi.

NABÓR WNIOSKÓW:

Moduł I

od 01 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ .

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany .

Informacje można uzyskać pod nr tel.  85 869 99 03

Zainteresowani udziałem w programie powinni zapoznać się z Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2024 roku” pod adresem www.pfron.org.pl

Ostatnio zmienianyczwartek, 22 luty 2024 11:41

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia