Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt: Rodzina - Bezpieczny dom

 

Projekt „Rodzina – bezpieczny dom”

nr RPO.07.02.01-20-0054/19

realizowany przez Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7. Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych

Poddziałanie 7.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Ostatnio zmienianysobota, 24 lipiec 2021 09:39

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia