OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuję o terminach przyjmowania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON:

- Turnusów rehabilitacyjnych od dnia 05 kwietnia 2016r. ( wtorek )

UWAGA!

Powyższy termin nie dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat oraz w wieku 16 – 24 lat uczących się i niepracujących pod warunkiem, iż turnus rozpoczyna się w miesiącu kwietniu. W takim przypadku wniosek należy złożyć na 30 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

- Zaopatrzenia w przedmioty ortopedytczne i środki pomocnicze od dnia 08 kwietnia 2016r.

Wnioski o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej PCPR: www.pcprbielskpodlaski.pl

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2016 rok

Terminy naboru wniosków

Moduł II (student) – I termin od dnia 10.03.2016 r. do dnia 30.03.2016 r.

      • II termin od dnia 12. 09.2016 r. do dnia 10.10.2016 r.

Uwaga! Prosimy o dokładne zapoznanie się i wypełnienie wniosku ponieważ zmieniły się zasady, kierunki i warunki brzegowe programu.

Moduł I – termin I od dnia 04.04.2016 r. do dnia 29.04.2016 r.

– termin II od dnia 01.08.2016 r. do dnia 30.08.2016 r.

Informujemy, że portal Emp@tia umożliwia obywatelom składanie drogą elektroniczną wniosków o udzielenie pomocy społecznej, a także wniosków procesowych określonych w kpa:  o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy, w sprawie zmian w spłacie należności – odpłatności, o zmianę decyzji lub postanowienia, odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie, korespondencji  w sprawie do jednostki terenowej. Usługi elektroniczne dla obywateli udostępnione są pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0. 

 

kandydaciopieka
image-372

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż od lutego 2016 r. prowadzony będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych). Program realizowany będzie przez 3 miesiące. Planowany termin zakończenia programu maj 2016 r. Program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek / partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Ma on kształtować postawę partnerstwa i szacunku w stosunku do innych osób, oraz odpowiedzialności za zachowania agresywne. Do Programu kwalifikowani są skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 Kodeksu Karnego (lub inne przeciwko rodzinie, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), zarówno korzystający z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz osoby po odbyciu kary. Do udziału w programie osoby skazane kierowane są przez sąd. Osoby chętne, które chcą dokonać zmian w swoim życiu i nauczyć się radzenia sobie z własną agresją, mogą zgłaszać się indywidualnie do Centrum. Program finansowany jest z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe będą odbywać się 2 razy w tygodniu. Są to 3-godzinne sesje w grupie około 7-9 osób. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy. W części korekcyjnej zdobędą umiejętności jak nie stosować przemocy, będą trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie lub ich najbliżsi proszeni są o kontaktowanie się z psychologiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ul.3 Maja 17, tel.085 833 26 76 w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

bippokl2007poklupbkiw1ops1kapitaludzkiefs11wrotapodl