Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na usługę cateringową dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim w ramach projektu  „Rodzina – inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 17.10.2017 r.

W załączeniu zapytanie ofertowe i załączniki wymagane do złożenia oferty.

 


Formularz Ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

 

05.10.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim w ramach projektu  „Rodzina – inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 14.10.2017 r.W załączeniu zapytanie ofertowe i załączniki wymagane do złożenia oferty:


Formularze Ofertowe

Zapytanie ofertowe

 

25.09.2017 Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie zajęć grupowych  dla Uczestników projektu „Rodzina – inwestycja w przyszłość”.


Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dla Uczestników projektu „Rodzina – inwestycja w przyszłość”.


Zawiadomienie o wyborze oferty

 


 

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie zajęć grupowych  dla Uczestników projektu  „Rodzina – inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 13.09.2017 r.W załączeniu zapytanie ofertowe i załączniki wymagane do złożenia oferty:

 


Załączniki

Zapytanie ofertowe

 

Dotyczy Zapytania ofertowego  FN.26.2.1.2017 z dn. 05.09.2017r.

Zamawiający doprecyzowuje zapis, pkt.9 – Terapia poprzez teatr, dotyczący:  Wymagań dla Aktora , który otrzymuje brzmienie:

– wykształcenie wyższe kierunkowe, np. pedagogiczne, filologia polska, artystyczne bądź ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia zajęć teatralnych.

 


 

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dla Uczestników Uczestników projektu  „Rodzina – inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Oferty należy składać do 13.09.2017 r.

 

W załączeniu zapytanie ofertowe i załączniki wymagane do złożenia oferty:

 


Załączniki

Zapytanie ofertowe

 

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego został ustanowiony Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006r. w uznaniu potrzeby poprawy losu dzieci oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce.

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych i najbardziej odpowiedzialnych z misji, jakie może podjąć człowiek. Przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu swoją miłość i troskę. Wprowadzić je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki – to jeden z wielkich darów, jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi.

Rodziny zastępcze to ludzie, którzy podjęli się tej pięknej i trudnej misji, są to często krewni dzieci, ale też i ludzie niespokrewnieni, którzy przyjmują pod swój dach dziecko zapewniając mu jak najlepsze warunki bytowe oraz zaspakajając potrzeby emocjonalne.

W dniu 03.06.2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Centrum Coctail Bar& Restaurant przy ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

W uroczystości wzięły udział rodziny zastępcze z powiatu bielskiego wraz z podopiecznymi oraz Dyrektor Centrum – Urszula Kitlas, psycholog – Katarzyna Jurczuk oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w osobach: Moniki Kamińskiej, Beaty Zawadzkiej, Katarzyny Pytel, Moniki Dankiewicz. Łącznie w uroczystości uczestniczyło około 50 osób.

Podczas spotkania Pani Dyrektor podziękowała rodzinom za przybycie oraz złożyła życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego. Życzyła również siły, wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tak ważnej i pięknej misji.

W ramach bloku profilaktycznego uczestnicy skorzystali z programu w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Sanitarno – Emidemiologiczny w Bielsku Podlaskim. Chętni mogli skorzystać z badania smokolizerem, który bada pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też alkogogle, które umożliwiają trzeźwej osobie widzenie świata oczami osoby po spożyciu alkoholu.

Nad dobrą zabawą uczestników imprezy czuwali animatorzy ze Stowarzyszenia Kreatywny Bielsk Podlaski. Zarówno dorośli jak i dzieci chętnie brali udział w grach integracyjnych i konkursach proponowanych przez prowadzących.

Podczas spotkania nie zabrakło również poczęstunku w skład, którego weszły gorące danie, przepyszne ciasta, ciepłe i zimne napoje, owoce, drobne przekąski, kolorowe deserki i najbardziej rozchwytywane przez dzieci lodowe szejki o smaku gumy balonowej.

Na zakończenie spotkania podopieczni zostali obdarowani upominkami.

Spotkanie to okazało się wyjątkowym miejscem dla wszystkich, którzy chcieli ze sobą pobyć, porozmawiać, wspólnie się bawić, spędzić aktywnie czas, wzruszyć, poczuć się wspólnotą. Obecność i otwartość rodzin, radość i uśmiech na twarzach dzieci były najcenniejszym podziękowaniem i ogromną satysfakcją dla organizatorów imprezy. Jest też dowodem na to, że spotkanie należy zaliczyć do udanych i wpisać go na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

POMOC SPOŁECZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia osobom i rodzinom potrzebującym pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bezpłatne poradnictwo specjalistyczne prowadzone w ramach Punktu Poradniczo–Konsultacyjnego.

Poradnictwo specjalistyczne w szczególności psychologiczne, socjalne, rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Poradnictwo psychologiczne
realizowane jest poprzez diagnozę, profilaktykę i terapię krótkoterminową.

Poradnictwo rodzinne
dotyczy problemów funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną.

Poradnictwo prawne
realizowane jest poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

W ramach poradnictwa specjalistycznego oferujemy:

– konsultacje indywidualne – psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, rodzinne
- poradnictwo małżeńskie
- konsultacje wychowawcze
- mediacje rodzinne
- grupę wsparcia dla rodziców zastępczych
- grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Osoby zainteresowane w/w formą poradnictwa zapraszamy do siedziby Centrum
osobiście lub poprzez kontakt telefoniczny, od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30-15.30 w pokoju nr 5 i 7.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 17, pokój nr 5 i 7
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 858332676

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego i prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim udziela informacji o prawach i uprawnieniach osobom zgłaszającym się do siedziby Centrum osobiście, telefonicznie oraz pisemnie z zakresu:

- pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, osobom orzekającym się w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, osobom w kryzysie oraz osobom ubiegającym się o umieszczenie w DPS.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim sprawuje nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Brańsku, umieszczając w nim osoby w podeszłym wieku i somatycznie chore, potrzebujące całodobowej opieki.

Rodzinna piecza zastępcza – poradnik praktyczny

Poradnik Rodzina zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono publikację „Rodzinna piecza zastępcza – poradnik praktyczny”.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/rodzinna-piecza-zastepcza—poradnik-praktyczny/

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuję o terminach przyjmowania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON:

Turnusów rehabilitacyjnych od dnia 21 luty 2017 r. (wtorek)

- Zaopatrzenia w przedmioty ortopedytczne i środki pomocnicze
od dnia 24 luty 2017 r. (piątek)

Wnioski o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej PCPR: www.pcprbielskpodlaski.pl

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2017 rok

Terminy naboru wniosków

Moduł II (student)

I termin od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r
II termin od dnia 11.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r.

Moduł I

termin I od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r.
termin II od dnia 01.08.2017 r. do dnia 30.08.2017 r.

Informujemy, że portal Emp@tia umożliwia obywatelom składanie drogą elektroniczną wniosków o udzielenie pomocy społecznej, a także wniosków procesowych określonych w kpa:  o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy, w sprawie zmian w spłacie należności – odpłatności, o zmianę decyzji lub postanowienia, odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie, korespondencji  w sprawie do jednostki terenowej. Usługi elektroniczne dla obywateli udostępnione są pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0. 

 

kandydaciopieka
image-372

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż od kwietnia 2017 r. prowadzony będzie nabór beneficjentów do programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych). Program realizowany będzie przez ok. 3 miesiące. Planowany termin rozpoczęcia programu to sierpień 2017 r. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek / partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Ma on kształtować postawę partnerstwa i szacunku w stosunku do innych osób, oraz odpowiedzialności za zachowania agresywne. Do Programu kwalifikowani są skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 Kodeksu Karnego (lub inne przeciwko rodzinie, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), zarówno korzystający z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz osoby po odbyciu kary. Do udziału w programie osoby skazane kierowane są przez sąd. Osoby chętne, które chcą dokonać zmian w swoim życiu i nauczyć się radzenia sobie z własną agresją, mogą zgłaszać się indywidualnie do Centrum. Program finansowany jest z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe będą odbywać się 2 razy w tygodniu. Są to 3-godzinne sesje w grupie około 7-12 osób. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy. W części korekcyjnej zdobędą umiejętności jak nie stosować przemocy, będą trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie lub ich najbliżsi proszeni są o kontaktowanie się z psychologiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ul.3 Maja 17, tel.085 833 26 76 w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

 

bip

pokl2007poklupbkiw1ops1kapitaludzkiefs11wrotapodl