Wersja Kontrastowa
Log in

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

    Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy? Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać?Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie. Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni…
czytaj więcej

Bezpłatny poradnik na temat polityki senioralnej

„ Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces ” to tytuł unikatowej w skali kraju publikacji poświęconej tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod adresem  www.radnysenior.pl  (zakładka „Aktualności”) natomiast pierwszych 100 chętnych osób może go zdobyć w wersji drukowanej.     Poradnik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców w lokalnych środowiskach, którzy chcą poznać istotę prac nad polityką senioralną i być może włączyć się w ich przebieg. Zapewne przyda się także pracownikom administracji samorządowej koordynującym tego rodzaju poczynania, bądź przygotowującym się do procesu wypracowania lokalnej polityki senioralnej…
czytaj więcej

„Samodzielność – Aktywność -Mobilność!” - Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie.

  Powiat Bielski przystąpił do realizacji programów uruchomionych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność -Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie. Celem obu programów jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost niezależności osób z niepełnosprawnościami.   Samodzielność – Aktywność – Mobilność! „Mieszkanie dla absolwenta” Celem programu jest zapewnienie beneficjentom samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności oraz dofinansowanie kosztów wynajęcia mieszkania przez okres 36 miesięcy. Program ten skierowany jest do osób, które: 1. posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenia równoważne, 2. posiadają status absolwenta…
czytaj więcej

Informacja

Bielsk Podlaski 02.09.2022r. Informacja   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w dniu 20.09.2022r. o godz. 16.00 odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Miejsce spotkania: siedziba PCPR ul. 3 Maja 17,   pok. 201 Ponadto informujemy uczestników projektu „Rodzina - bezpieczny dom” o możliwości skorzystania w miesiącu wrześniu br. z konsultacji: - psychologicznych, - logopedycznych, - prawniczych.  
czytaj więcej

Realizacja projektu „Rodzina – bezpieczny dom”: maj – sierpień 2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w w/w okresie zrealizowało następujące formy wsparcia: – warsztaty „Profilaktyka zdrowia rodziców osób z niepełnosprawnością” - uczestniczyło w nich 10 osób; – warsztaty „Cyberprzemoc” dla dzieci z pieczy zastępczej; – glottodydaktyka – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych; – socjoterapia – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych; – indywidualna terapia pedagogiczna – uczestniczyło w niej 7 osób przebywających w pieczy zastępczej; – indywidualna terapia logopedyczna – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin…
czytaj więcej

Informacja

Dotyczy: ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. W aktualnej sytuacji odwołania przez Ministra Zdrowia stanu epidemii a wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowuje ważność do upływu 60 dnia, od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przyjmowanie wniosków (o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej i legitymacji dokumentującej stopnień niepełnosprawności) od poniedziałku do piątkuw godzinach od 9.00 do 14.00  
czytaj więcej

Co nowego w projekcie w 2022r?

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim wraz z początkiem roku 2022 r. rozpoczęło kolejne działania w ramach projektu „Rodzina – bezpieczny dom”.     Od stycznia do kwietnia 2022 r. zrealizowano następujące formy wsparcia: trening umiejętności społecznych - uczestniczyło w nim 7 osób przebywających w pieczy zastępczej; warsztaty zdrowego żywienia – uczestniczyło w nich 10 osób ( nadal trwają indywidualne spotkania z dietetykiem); poradnictwo prawne – z porad prawnika skorzystało 10 osób; szkolenia: „Skuteczne metody wychowawcze” , „Wzmacnianie poczucia wartości dziecka” oraz „Nie chce czy nie może – trudne zachowania  dzieci” dla 10 rodzin zastępczych i 7 rodzin…
czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz turnusy rehabilitacyjne przyjmowane będą od dnia 11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) Druki wniosków o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej: www.pcprbielskpodlaski.pl  
czytaj więcej

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier związanych z niepełnosprawnością (np. łóżka rehabilitacyjne, przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo itp.), przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, laski, balkoniki, protezy kończyn, aparaty słuchowe itp.) oraz na sprzęt do rehabilitacji w warunkach domowych. Informacje w tym zakresie udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – tel. 85 869 99 03 Wnioski o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej PCPR: www.pcprbielskpodlaski.pl
czytaj więcej

Powiat Bielski poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Powiat Bielski poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.   Zapraszamy osoby, które chciałyby stworzyć bezpieczne i przyjazna środowisko opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które spełniają następujace warunki: 1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; 2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona; 3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego; 4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; 5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: a) zaświadczeniem…
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pozaustawowym na przeprowadzenie mediacji rodzinnych.

Dzień dobry. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pozaustawowym na przeprowadzenie mediacji rodzinnych dla Uczestników projektu "Rodzina - bezpieczny dom". Dziękuję za udział w postępowaniu   Pozdrawiam Urszula Kitlas - Dyrektor Centrum  
czytaj więcej

Zapraszamy do złożenia ofert na przeprowadzenie mediacji rodzinnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie mediacji rodzinnych dla 12 rodzin Uczestników projektu "Rodzina - bezpieczny dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Termin składania ofert do 06.09.2021 r.   08.09.2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pozaustawowym na przeprowadzenie mediacji rodzinnych dla Uczestników projektu "Rodzina - bezpieczny dom". Dziękuję za udział w postępowaniu Pozdrawiam Urszula Kitlas - Dyrektor Centrum
czytaj więcej

Ogłoszenie: PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH dla OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH dla OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż od sierpnia 2021 r. prowadzony będzie nabór beneficjentów do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych). Program realizowany będzie przez ok. 2 miesiące. Planowany termin rozpoczęcia programu to wrzesień 2020 r.…
czytaj więcej

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO DOFINANSOWANIE 19.437,40 ZŁ   Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż Powiat Bielski przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 . Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest: dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie…
czytaj więcej

Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Ogłoszenie o naborze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Osoby chętne do pełnienia funkcji asystenta osobistego osób niepełnosprawnych proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, tel. 85-833-26-76 zgłoszenia należy składać w terminie od 14.06.2021r. do 31.07.2021r. w siedzibie PCPR. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą być osoby które, uzyskały kwalifikacje w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej; opiekun osoby starszej; opiekun medyczny; lub posiadają 6 miesięczne, udokumentowane doświadczeniew udzielaniu bezpośredniej pomocy os. niepełnosprawnym. Ponadto informujemy, że usługi asystenta w szczególności…
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty (Kolonie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje, o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych kolonii z programem profilaktyki zdrowia dla dzieci, Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kolonii letnich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych kolonii z programem profilaktyki zdrowia dla dzieci, Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oferty należy składać w formie pisemnej lub na e-mail w terminie do 17.05.2021r.   Termin składania ofert został wydłużony do 19.05.2021r   Dodano załączniki z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego 
czytaj więcej

Zarządzenie w sprawie dnia wolnego

Dzien 04 maja 2021 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinię w Bielsku Podlaskim - za święto 01.05.202I roku (przypadające w sobotę)' będące dniem ustawowo wolnym od pracy ze względu Święto Pracy
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów profilaktyki zdrowia osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów profilaktyki zdrowia rodziców osób niepełnosprawnych - Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
czytaj więcej

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o terminach przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON: ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZEod dnia 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) TURNUSY REAHABILITACYJNEod dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) Wnioski na dofinansowanie innych zadań przyjmowane są na bieżąco.Druki wniosków o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej: www.pcprbielskpodlaski.pl  
czytaj więcej

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiajacej podjęcie lub powrót do pracy".

Szanowni Państwo, W związku ze wznowieniem rekrutacji do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podlaski, informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie. Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki…
czytaj więcej

Informacja

Zgodnie z treścią art. 15h, dodanym przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568): art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
czytaj więcej

Punkt Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, który udziela pomocy osobom znajdującym się w kryzysie oraz osobom doznającym przemocy w rodzinie. Osobom w sytuacji kryzysowej wsparcia udzielają: - psycholog tel. 85 869 99 02- pedagog tel. 85 869 99 01- Specjalista pracy z rodziną tel. 85 869 99 05- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:   tel. 85 833 10 82    tel. 85 833 26 75
czytaj więcej

Informacja o naborze wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bielskiego w stopniu znacznym i umiarkowanym , iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, w zakresie: – pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, – pomocy w uzyskaniu prawa jazdy, – pomocy w zakupie i naprawie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, – dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania, – pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym, – pomocy w utrzymaniu sprawności…
czytaj więcej

ANIMUS - Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku Podlaskim.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zachęca do korzystania z usług Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.       Od początku tego roku w Polsce rozwijany jest nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest specjalistyczne wsparcie  młodych pacjentów w ich najbliższym środowisku, aby móc rozpocząć działania już na samym początku pojawienia się problemów. Ośrodek oferuje szereg działań indywidualnie dopasowanych do potrzeb pacjenta. Udziela porad: psychologiczno-diagnostycznych - których celem jest ustalenie diagnozy (problemu, osobowości, procesów poznawczych, dyspozycji psychicznych), psychologicznych - stanowiących element wdrożonego planu leczenia; sesji psychoterapii indywidualnej– sesja z jednym…
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty (Dietetyk)

Dzień dobry, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w załączeniu przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia połączonych z indywidualnymi konsultacjami z dietetykiem dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Dziękujemy za udział w postępowaniu.  Z poważaniem Urszula KitlasDyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty (Radca Prawny)

Dzień dobry, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego na udzielenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla Uczestników projektu "Rodzina - bezpieczny dom". Dziękuję za udział w postępowaniu. PozdrawiamUrszula Kitlas - Dyrektor PCPR
czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe

Dzień dobry. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia  oferty na przeprowadzenie szkolenia "Seksualność osób z niepełnosprawnością" dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 11.02.2021 r. Pozdrawiam Urszula Kitlas - Dyrektor PCPR w Bielsku Podlaskim
czytaj więcej

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności, karty parkingowej i legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności)  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00
czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe

Dzień dobry. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na udzielenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 26.01.2021 r. PozdrawiamUrszula Kitlas - Dyrektor PCPR  
czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe

Dzień dobry, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia połączonych z indywidualnymi konsultacjami z dietetykiem dla Uczestników projektu "Rodzina -bezpieczny dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Termin składania ofert 26.01.2021 r. Pozdrawiam Urszula Kitlas - Dyrektor PCPR
czytaj więcej

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie terapii czytania i pisania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie terapii czytania i pisania dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 25.11.2020 r. Pozdrawiam Urszula Kitlas - Dyrektor PCPR w Bielsku Podlaskim
czytaj więcej

Uwaga Osoby Niepełnosprawne !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby niepełnosprawne do kontaktu z naszą jednostką w celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON do środków ortopedycznych i pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w załączaniu przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Dziękuję za udział w postępowaniu.
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie usługi cateringowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w załączaniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie usługi cateringowej na szkoleniu dla rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Dziękuję za udział w postępowaniu.
czytaj więcej

PCPR zaprasza do złożenia oferty na usługę cateringową

Dzień dobry.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na usługę cateringową na szkoleniu dla rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzin w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim w ramach projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   Termin składania ofert do 05.11.2020 r.
czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim w ramach projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 29.10.2020 r.
czytaj więcej

Zamówienie publiczne na indywidualną terapię pedagogiczną i logopedyczną. Termin składania ofert do 16.10.2020 r

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinieul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaskizwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na:przeprowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej lub przeprowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 16.10.2020 r.
czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe [Anulowane]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 14.09.2020 r. do godz. 15:00 Opis przedmiotu zamówienia jak i pozostałe warunki postępowania ofertowego zostały opisane w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do wiadomości. PozdrawiamUrszula Kitlas - DyrektorPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe [Anulowane]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 14.09.2020 r.
czytaj więcej

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH dla OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż od września 2020 r. prowadzony będzie nabór beneficjentów do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych). Program realizowany będzie przez ok. 3 miesiące. Planowany termin rozpoczęcia programu to październik 2020 r. Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc…
czytaj więcej

Ogłoszenie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na sprzęt komputerowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na sprzęt komputerowy -  36 laptopów do pracy w trybie zdalnym dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, zwanego dalej „Projektem”  zgodnie z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Termin składania ofert do 17.08.2020 r.
czytaj więcej

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w ramach projektu "Rodzina - bezpieczny dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  
czytaj więcej

Ogłoszenie

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w trybie art. 5a dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów dotyczy jedynie osób, które posiadają ważne orzeczenia KiZ, KRUS MON, MSWiA wydane przed 1 stycznia 1998 roku lub Lekarza Orzecznika ZUS wydane po 1 stycznia 1998 roku.
czytaj więcej

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o terminach przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON:   TURNUSY REAHABILITACYJNE od dnia 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)   Wnioski na dofinansowanie innych zadań przyjmowane są na bieżąco. Druki wniosków o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej: www.pcprbielskpodlaski.pl > turnusy-rehabilitacyjne
czytaj więcej

Komunikat

Zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowej Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) dokonała wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności jak również ważności kart parkingowych wydanych na podstawie tych orzeczeń. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego…
czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), w okresie od 16 marca 2020r. do 31 marca 2020r. zawiesza się przyjmowanie interesantów w sposób bezpośredni. Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz wnioski dotyczące dofinansowania z PFRON mogą być przesyłane pocztą. Świadczenia w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego będą udzielane w formie rozmowy…
czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bielskiego w stopniu znacznym i umiarkowanym , iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku, w zakresie: – pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,– pomocy w uzyskaniu prawa jazdy,– pomocy w zakupie i naprawie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania,– dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania,– pomocy w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,– pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,– pomocy…
czytaj więcej

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, że będzie możliwość składania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz wniosków dotyczących dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w formie papierowej i elektronicznej w systemie SOW po podziale środków PFRON, wynikających z algorytmu, na poszczególne zadania przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim. Więcej informacji na stronie internetowej PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html
czytaj więcej

Uwaga studenci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o możliwości składania wniosków w programie „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu na poziomie wyższym drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ . Wraz z wnioskiem należy wypełnić załączniki i należy je dołączyć w formie skanu do wniosku w platformie SOW:   Nazwa załącznika   Skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)   Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku)   Klauzula informacyjna w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Realizatora programu…
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie usługi animacyjnej i oprawy muzycznejpodczas spotkania dla rodzin w ramach projektu ,,Rodzina - inwestycja w przyszłość''.
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie usługi gastronomicznej podczas spotkania dla rodzin w ramach projektu ,,Rodzina - inwestycja w przyszłość
czytaj więcej

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o terminach przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON: TURNUSY REAHABILITACYJNE od dnia 01 marca 2019 r. (piątek) ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE od dnia 04 marca 2019 r. (poniedziałek)   Wnioski na dofinansowanie innych zadań przyjmowane są na bieżąco. Druki wniosków o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej: www.pcprbielskpodlaski.pl
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze pedagoga.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na przeprowadzenie terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – Inwestycja W Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć indywidualnych - terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu "Rodzina - inwestycja w przyszłość". Oferty należy składać w formie pisemnej na adres firmy (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17)lub na e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do 22.10.2018 r. PozdrawiamUrszula Kitlas - Dyrektor PCPR
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia połączonych z indywidualnymi konsultacjami z dietetykiem dla Uczestników projektu „Rodzina – Inwestycja W Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe - Dietetyk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia połączonych z indywidualnymi konsultacjami z dietetykiem dla Uczestników projektu "Rodzina - inwestycja w przyszłość".Oferty należy składać w formie pisemnej na adres firmy (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17) lub na e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do 30.04.2018 r.PozdrawiamUrszula Kitlas - Dyrektor PCPR
czytaj więcej

Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych koloni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych koloni z programem profilaktyki zdrowia dla dzieci - Uczestników projektu  „Rodzina – inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oferty należy składać w formie pisemnej lub na e-mail w terminie do 22.03.2018 r. W załączeniu zapytanie ofertowe i załączniki wymagane do złożenia oferty. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o zmianach w zapytaniu ofertowym:  W pkt. II Termin i forma składania ofert. Termin składania ofert do 30.03.2018 r. W pkt. IV.…
czytaj więcej

Przyjmowanie wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o terminach przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON: - Turnusów rehabilitacyjnych od dnia - 23 lutego 2018 r. (piątek) - Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od dnia - 01 marca 2018 r. (czwartek) - innych zadań (przyjmowane są na bieżąco) Druki wniosków o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej: www.pcprbielskpodlaski.pl
czytaj więcej

Rozstrzygnięcie zamówienia na przeprowadzenie szkoleń.

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim w ramach projektu „Rodzina – inwestycja w przyszłość”.
czytaj więcej

Ogłoszenia - 2012

Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego ( dodano dn. 04.01.2012r. ) – —> pobierz Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa ( dodano dn. 04.01.2012r. ) – —-> pobierz Zaproszenie do składania ofert na warsztaty wyjazdowe ( dodano dn. 14.02.2012r. ) - —> pobierz Ogłoszenie na stanowisko arteterapeuty ( dodano dn. 21.02.2012r. ) – —>pobierz Ogłoszenie na stanowisko psychologa ( dodano dn. 15.03.2012r. ) – —> pobierz Ogłoszenie o zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów ( dodano dn. 17.03.2012r. ) – —>pobierz Ogłoszenie o zapytanie ofertowe o zorganizowanie wyjazdu integracyjnego ( dodano dn. 17.03.2012r. ) – —>pobierz Rekrutacja ( dodano dn.…
czytaj więcej

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2019 rok

Terminy naboru wniosków Moduł II (student) I termin od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.03.2019 rII termin od dnia 09.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. Moduł I termin I od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.03.2019 r.termin II od dnia 01.08.2019 r. do dnia 30.08.2019 r.
czytaj więcej

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2017 rok

Terminy naboru wniosków Moduł II (student) I termin od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 rII termin od dnia 11.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r. Moduł I termin I od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r.termin II od dnia 01.08.2017 r. do dnia 30.08.2017 r.
czytaj więcej

Informacja

Informujemy, że portal Emp@tia umożliwia obywatelom składanie drogą elektroniczną wniosków o udzielenie pomocy społecznej, a także wniosków procesowych określonych w kpa: o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy, w sprawie zmian w spłacie należności – odpłatności, o zmianę decyzji lub postanowienia, odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie, korespondencji w sprawie do jednostki terenowej. Usługi elektroniczne dla obywateli udostępnione są pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0. 
czytaj więcej

Ogłoszenia - 2016

OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o terminach przyjmowania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON: Turnusów rehabilitacyjnych od dnia 08 marzec 2016 r. (wtorek) UWAGA! Powyższy termin nie dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat oraz w wieku 16 – 24 lat uczących się i niepracujących pod warunkiem, iż turnus rozpoczyna się w miesiącu kwietniu. W takim przypadku wniosek należy złożyć na 30 dni przed datą rozpoczęcia turnusu. Zaopatrzenia w przedmioty ortoped. i środki pomocnicze od dnia 08 kwietnia 2016r.Wnioski o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej PCPR: …
czytaj więcej

Ogłoszenia - 2015

OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuję, iż od dnia 26.02.2015r. przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON: turnusów rehabilitacyjnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i innych zadań Wnioski o dofinansowanie można otrzymać w PCPR ( pokój nr 4 ) oraz dostępne są na stronie internetowej PCPR : www.pcprbielskpodlaski.pl Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie pikniku – catering – dodano 12.05.2015r. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie pikniku – prowadzenie – dodano 12.05.2015r. Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów edukacja seksualna – dodano 07.04.2015r. Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów Psychologia Zdrowia – dodano 26.01.2015r. Ogłoszenie na zorganizowanie warsztatów…
czytaj więcej

Ogłoszenia - 2014

Ogłoszenie na przeprowadzenie Dogoterapii ( dodano dnia 01.10.2014r. ) Ogłoszenie na przeprowadzenie doradztwa zawodowego ( dodano dnia 02.09.2014r. ) Ogłoszenie na przeprowadzenie arteterapii ( dodano dnia 28.08.2014r. ) Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych ( dodano dn. 25.08.2014r. ) Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów równości płci ( dodano dn. 25.08.2014r. ) Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie gadżetów promocyjnych ( dodano dn. 14.08.2014r. ) Ogłoszenie na zorganizowanie kursu na kucharza ( dodano dn. 13.08.2014r. ) Ogłoszenie na zorganizowanie warsztatów wyjazdowych ( dodano dn. 09.05.2014r. ) Ogłoszenie na zorganizowanie kursu obsługi kasy fiskalnej ( dodano dn. 07.05.2014r. ) Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów…
czytaj więcej

Ogłoszenia - 2013

Ogłoszenie na przeprowadzenie terapii rodzinnej dla uczestników projektu ( dodano 08.01.2013r. ) – —> pobierz Ogłoszenie na przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —> pobierz Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów psychospołecznych dla uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —> pobierz Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów „Psychologia Zdrowia” dla uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.201r. ) – —> pobierz Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów edukacji seksualnej dla uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —-> pobierz Ogłoszenie na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —> pobierz Ogłoszenie na przeprowadzenie…
czytaj więcej
Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia