Log in

Zapytanie Ofertowe [Anulowane]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 14.09.2020 r. do godz. 15:00 Opis przedmiotu zamówienia jak i pozostałe warunki postępowania ofertowego zostały opisane w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do wiadomości. PozdrawiamUrszula Kitlas - DyrektorPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe [Anulowane]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 14.09.2020 r.
czytaj więcej

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH dla OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż od września 2020 r. prowadzony będzie nabór beneficjentów do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych). Program realizowany będzie przez ok. 3 miesiące. Planowany termin rozpoczęcia programu to październik 2020 r. Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc…
czytaj więcej

Ogłoszenie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na sprzęt komputerowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na sprzęt komputerowy -  36 laptopów do pracy w trybie zdalnym dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, zwanego dalej „Projektem”  zgodnie z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Termin składania ofert do 17.08.2020 r.
czytaj więcej

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w ramach projektu "Rodzina - bezpieczny dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  
czytaj więcej

Ogłoszenie

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w trybie art. 5a dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów dotyczy jedynie osób, które posiadają ważne orzeczenia KiZ, KRUS MON, MSWiA wydane przed 1 stycznia 1998 roku lub Lekarza Orzecznika ZUS wydane po 1 stycznia 1998 roku.
czytaj więcej

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o terminach przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON:   TURNUSY REAHABILITACYJNE od dnia 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)   Wnioski na dofinansowanie innych zadań przyjmowane są na bieżąco. Druki wniosków o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej: www.pcprbielskpodlaski.pl > turnusy-rehabilitacyjne
czytaj więcej

Komunikat

Zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowej Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) dokonała wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności jak również ważności kart parkingowych wydanych na podstawie tych orzeczeń. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego…
czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), w okresie od 16 marca 2020r. do 31 marca 2020r. zawiesza się przyjmowanie interesantów w sposób bezpośredni. Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz wnioski dotyczące dofinansowania z PFRON mogą być przesyłane pocztą. Świadczenia w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego będą udzielane w formie rozmowy…
czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bielskiego w stopniu znacznym i umiarkowanym , iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku, w zakresie: – pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,– pomocy w uzyskaniu prawa jazdy,– pomocy w zakupie i naprawie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania,– dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania,– pomocy w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,– pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,– pomocy…
czytaj więcej

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, że będzie możliwość składania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz wniosków dotyczących dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w formie papierowej i elektronicznej w systemie SOW po podziale środków PFRON, wynikających z algorytmu, na poszczególne zadania przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim. Więcej informacji na stronie internetowej PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html
czytaj więcej

Uwaga studenci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o możliwości składania wniosków w programie „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu na poziomie wyższym drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ . Wraz z wnioskiem należy wypełnić załączniki i należy je dołączyć w formie skanu do wniosku w platformie SOW:   Nazwa załącznika   Skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)   Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku)   Klauzula informacyjna w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Realizatora programu…
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie usługi animacyjnej i oprawy muzycznejpodczas spotkania dla rodzin w ramach projektu ,,Rodzina - inwestycja w przyszłość''.
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie usługi gastronomicznej podczas spotkania dla rodzin w ramach projektu ,,Rodzina - inwestycja w przyszłość
czytaj więcej

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o terminach przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON: TURNUSY REAHABILITACYJNE od dnia 01 marca 2019 r. (piątek) ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE od dnia 04 marca 2019 r. (poniedziałek)   Wnioski na dofinansowanie innych zadań przyjmowane są na bieżąco. Druki wniosków o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej: www.pcprbielskpodlaski.pl
czytaj więcej

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2019 rok

Terminy naboru wniosków Moduł II (student) I termin od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.03.2019 rII termin od dnia 09.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. Moduł I termin I od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.03.2019 r.termin II od dnia 01.08.2019 r. do dnia 30.08.2019 r.
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze pedagoga.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na przeprowadzenie terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – Inwestycja W Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć indywidualnych - terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu "Rodzina - inwestycja w przyszłość". Oferty należy składać w formie pisemnej na adres firmy (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17)lub na e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do 22.10.2018 r. PozdrawiamUrszula Kitlas - Dyrektor PCPR
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia połączonych z indywidualnymi konsultacjami z dietetykiem dla Uczestników projektu „Rodzina – Inwestycja W Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe - Dietetyk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia połączonych z indywidualnymi konsultacjami z dietetykiem dla Uczestników projektu "Rodzina - inwestycja w przyszłość".Oferty należy składać w formie pisemnej na adres firmy (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17) lub na e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do 30.04.2018 r.PozdrawiamUrszula Kitlas - Dyrektor PCPR
czytaj więcej

Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych koloni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych koloni z programem profilaktyki zdrowia dla dzieci - Uczestników projektu  „Rodzina – inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oferty należy składać w formie pisemnej lub na e-mail w terminie do 22.03.2018 r. W załączeniu zapytanie ofertowe i załączniki wymagane do złożenia oferty. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o zmianach w zapytaniu ofertowym:  W pkt. II Termin i forma składania ofert. Termin składania ofert do 30.03.2018 r. W pkt. IV.…
czytaj więcej

Przyjmowanie wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o terminach przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON: - Turnusów rehabilitacyjnych od dnia - 23 lutego 2018 r. (piątek) - Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od dnia - 01 marca 2018 r. (czwartek) - innych zadań (przyjmowane są na bieżąco) Druki wniosków o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej: www.pcprbielskpodlaski.pl
czytaj więcej

Rozstrzygnięcie zamówienia na przeprowadzenie szkoleń.

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim w ramach projektu „Rodzina – inwestycja w przyszłość”.
czytaj więcej

Informacja

Informujemy, że portal Emp@tia umożliwia obywatelom składanie drogą elektroniczną wniosków o udzielenie pomocy społecznej, a także wniosków procesowych określonych w kpa: o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy, w sprawie zmian w spłacie należności – odpłatności, o zmianę decyzji lub postanowienia, odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie, korespondencji w sprawie do jednostki terenowej. Usługi elektroniczne dla obywateli udostępnione są pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0. 
czytaj więcej

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2017 rok

Terminy naboru wniosków Moduł II (student) I termin od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 rII termin od dnia 11.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r. Moduł I termin I od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r.termin II od dnia 01.08.2017 r. do dnia 30.08.2017 r.
czytaj więcej

Ogłoszenia - 2016

OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o terminach przyjmowania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON: Turnusów rehabilitacyjnych od dnia 08 marzec 2016 r. (wtorek) UWAGA! Powyższy termin nie dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat oraz w wieku 16 – 24 lat uczących się i niepracujących pod warunkiem, iż turnus rozpoczyna się w miesiącu kwietniu. W takim przypadku wniosek należy złożyć na 30 dni przed datą rozpoczęcia turnusu. Zaopatrzenia w przedmioty ortoped. i środki pomocnicze od dnia 08 kwietnia 2016r.Wnioski o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej PCPR: …
czytaj więcej

Ogłoszenia - 2015

OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuję, iż od dnia 26.02.2015r. przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON: turnusów rehabilitacyjnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i innych zadań Wnioski o dofinansowanie można otrzymać w PCPR ( pokój nr 4 ) oraz dostępne są na stronie internetowej PCPR : www.pcprbielskpodlaski.pl Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie pikniku – catering – dodano 12.05.2015r. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie pikniku – prowadzenie – dodano 12.05.2015r. Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów edukacja seksualna – dodano 07.04.2015r. Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów Psychologia Zdrowia – dodano 26.01.2015r. Ogłoszenie na zorganizowanie warsztatów…
czytaj więcej

Ogłoszenia - 2014

Ogłoszenie na przeprowadzenie Dogoterapii ( dodano dnia 01.10.2014r. ) Ogłoszenie na przeprowadzenie doradztwa zawodowego ( dodano dnia 02.09.2014r. ) Ogłoszenie na przeprowadzenie arteterapii ( dodano dnia 28.08.2014r. ) Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych ( dodano dn. 25.08.2014r. ) Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów równości płci ( dodano dn. 25.08.2014r. ) Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie gadżetów promocyjnych ( dodano dn. 14.08.2014r. ) Ogłoszenie na zorganizowanie kursu na kucharza ( dodano dn. 13.08.2014r. ) Ogłoszenie na zorganizowanie warsztatów wyjazdowych ( dodano dn. 09.05.2014r. ) Ogłoszenie na zorganizowanie kursu obsługi kasy fiskalnej ( dodano dn. 07.05.2014r. ) Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów…
czytaj więcej

Ogłoszenia - 2013

Ogłoszenie na przeprowadzenie terapii rodzinnej dla uczestników projektu ( dodano 08.01.2013r. ) – —> pobierz Ogłoszenie na przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —> pobierz Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów psychospołecznych dla uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —> pobierz Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów „Psychologia Zdrowia” dla uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.201r. ) – —> pobierz Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów edukacji seksualnej dla uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —-> pobierz Ogłoszenie na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —> pobierz Ogłoszenie na przeprowadzenie…
czytaj więcej

Ogłoszenia - 2012

Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego ( dodano dn. 04.01.2012r. ) – —> pobierz Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa ( dodano dn. 04.01.2012r. ) – —-> pobierz Zaproszenie do składania ofert na warsztaty wyjazdowe ( dodano dn. 14.02.2012r. ) - —> pobierz Ogłoszenie na stanowisko arteterapeuty ( dodano dn. 21.02.2012r. ) – —>pobierz Ogłoszenie na stanowisko psychologa ( dodano dn. 15.03.2012r. ) – —> pobierz Ogłoszenie o zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów ( dodano dn. 17.03.2012r. ) – —>pobierz Ogłoszenie o zapytanie ofertowe o zorganizowanie wyjazdu integracyjnego ( dodano dn. 17.03.2012r. ) – —>pobierz Rekrutacja ( dodano dn.…
czytaj więcej
Subskrybuj to źródło RSS