Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Loga Projektu

Powiat bielski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” z Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia Covid – 19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymują dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego i sprzętu audiowizualnego. Wsparcie otrzymają podmioty pieczy zastępczej poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią w tym: zakup środków ochrony indywidualnej: maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych.

Otrzymane dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 75 550 zł.

W ramach projektu wsparcie uzyska 118 osób. Planuje się zakupić 38 laptopów do zdalnego nauczania, 2 telewizory, 1210 maseczek jednorazowych, 6050 rękawiczek jednorazowych oraz 72 litry środków dezynfekcyjnych.

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 08 październik 2020 12:12

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia