Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim poszukuje kandydata na zastępstwo na stanowisko: Inspektora ds. kadr i płac

Bielsk Podlaski dn. 03.07.2023r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim poszukuje kandydata na zastępstwo na stanowisko:

Inspektora ds. kadr i płac

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy ):

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Wymiar czasu pracy: cały etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony na zastępstwo

Określenie stanowiska urzędniczego:

Inspektor ds. Kadr i płac

Główne obowiązki Inspektora ds. Kadr i płac::

- naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę i umów zlecenie,

-naliczanie składek ZUS i podatków,

-prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,

- obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

-prowadzenie spraw kadrowych pracowników,

- tworzenie dokumentów kadrowych,

- sprawozdawczoś

i analiza kadrowa na potrzeby wewnętrzne i GUS,

- realizacja przelewów,

- sporządzanie rozliczeń podatkowych,

- obsługa i rozliczenie Placówki O-W,

- prowadzenie ewidencji wyposażenia, itp.

Wykształcenie:

- wykształcenie wyższe kierunkowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Wymagania konieczne:

  1. Mile widziane doświadczenie na stanowisku

  2. Ma obywatelstwo Polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

  3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

  4. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  5. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków

  6. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagane dokumenty:

1) CV osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach ),

4) oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

6) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przez okres najbliższych 3 miesięcy, a po tym terminie w przypadku nieodebrania przekazanych dokumentów na ich komisyjne zniszczenie.

□ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO .

□ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, a w przypadku wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przez okres najbliższych 3 miesięcy, a w przypadku nieodebrania przekazanych dokumentów na ich komisyjne zniszczenie.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do:

  • wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem

  • złożenia dokumentów w terminie do dnia 31.07.2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pokój nr 5 do godz. 14:00.

  • nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowane przez Dyrektora Centrum, z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 833 26 76.

Inspektor ochrony danych

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pana/Pani zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą wykorzystywane przez 3 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych

(o ile pozwalają na to przepisy prawa i w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych).

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Bielsku Podlaskim

Urszula Kitlas

 

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie OGŁOSZENIE O NABORZE »

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia