Wersja Kontrastowa
Log in

Projekt: Rodzina - Bezpieczny dom

Zamówienie publiczne na indywidualną terapię pedagogiczną i logopedyczną. Termin składania ofert do 16.10.2020 r

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski
zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na:
przeprowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej lub przeprowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin składania ofert do 16.10.2020 r.

Ostatnio zmienianyśroda, 04 listopad 2020 10:31

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia