Wersja Kontrastowa
Log in
Monika Kamińska

Monika Kamińska

Co nowego w projekcie w 2021r?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim wraz z początkiem roku 2021r. rozpoczęło kolejne działania w ramach projektu " Rodzina - bezpieczny dom".

Od stycznia do kwietnia 2021r. zrealizowano następujące formy wsparcia:

 • trening umiejętności społecznych – uczestniczyło w nim 7 osób przebywających w pieczy zastępczej

 • warsztaty zdrowego żywienia – uczestniczyło w nich 10 osób (nadal trwają indywidualne spotkania z dietetykiem);

 • poradnictwo prawne - z porad prawnika skorzystało 10 osób

 • szkolenia: Skuteczne metody wychowawcze oraz Wzmacnianie poczucia wartości dziecka

  dla 10 rodzin zastępczych i 7 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze;

 • szkolenie Seksualność osób z niepełnosprawnością dla 10 rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością;

 • szkolenie Dorosłość – przygotowanie do usamodzielnienia dla 7 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Dyrektora placówki o -w typu rodzinnego;

Nadal są kontynuowane spotkania w ramach grup wsparcia dla rodziców zastępczych i rodziców dzieci z niepełnosprawnością, warsztaty „Akademia rodzica”, socjoterapia, glottodydaktyka, indywidualna terapia pedagogiczna i logopedyczna, indywidualne konsultacje psychologiczne, mediacje rodzinne oraz wsparcie konsultanta osób realizujących program usamodzielnienia.

 

Realizacja projektu „Rodzina – bezpieczny dom” od września do grudnia 2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim we wrześniu 2020r. rozpoczęło projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 pt. „Rodzina – bezpieczny dom”.

Udział w projekcie bierze 57 osób, tj. : 10 osób przebywających w pieczy zastępczej,10 rodziców zastępczych, 10 rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, 7 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z 7 dzieci przejawiającymi problemy w szkole, 5 osób realizujących program usamodzielnienia oraz 7 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Dyrektora placówki opiekuńczo -wychowawczej typu rodzinnego.

Od września do grudnia 2020r. zostały zrealizowane następujące działania:

 • socjoterapia grupowa – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych (zajęcia są nadal kontynuowane);

 • glottodydaktyka – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych ( zajęcia są nadal kontynuowane);

 • indywidualna terapia pedagogiczna – uczestniczyło w niej 7 osób przebywających w pieczy zastępczej (zajęcia są nadal kontynuowane);

 • indywidualna terapia logopedyczna – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych (zajęcia są nadal kontynuowane);

 • grupa wsparcia dla rodzin zastępczych – uczestniczyło w niej 10 osób ( spotkania są nadal kontynuowane);

 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością– uczestniczyło w niej 10 osób (spotkania są nadal kontynuowane);

 • warsztaty „Akademia Rodzica” dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze – uczestniczyło w niej 7 osób ( spotkania są nadal kontynuowane);

 • indywidualne konsultacje psychologiczne ( trwają nadal);

 • mediacje rodzinne (trwają nadal);

 • wsparcie konsultanta osób realizujących program usamodzielnienia (nadal są kontynuowane);

 • szkolenie Profilaktyka uzależnień dla rodzin zastępczych i rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze;

 • szkolenie Psychopedagogika traumy dla 7 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dyrektora placówki o- w typu rodzinnego;

 

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 14.09.2020 r.  

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM"

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Do udziału w projekcie przystąpić mogą rodziny zamieszkujące teren powiatu bielskiego, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, pełnoletni wychowankowie realizujący program usamodzielniania, rodziny dysfunkcyjne wraz dziećmi oraz rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością.

Projekt oferuje bezpłatne usługi dla dzieci:

· Zajęcia czytania i pisania prowadzone metodą glottodydaktyki

· Zajęcia socjoterapeutyczne

· Terapia logopedyczna

· Terapia pedagogiczna

oraz zajęcia dla dorosłych:

· Warsztaty „Akademia rodzica”

· Grupy wsparcia

 • Szkolenia rozwijające umiejętności o-w rodzin

· Poradnictwo prawne

· Mediacje rodzinne

 • Konsultacje psychologiczne

· Poradnictwo dietetyczne

Nabór uczestników do poszczególnych grup:

 • Rodziny zastępcze, pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej, rodziny dysfunkcyjne – od dnia 01.09.2020r. do dnia 09.09.2020r.
 • Rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością – od dnia 01.09.2020r. do dnia 15.09.2020r.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie oraz spełniających powyższe warunki zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

 

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia