Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

INFORMACJA DOT. OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

ORAZ KART PARKINGOWYCH

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 22 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2023 r. poz 2768)* informujemy, iż:

1. Orzeczenia o niepełnosprawności /o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem :

09 MARCA 2020 r.**- 29 WRZEŚNIA 2024 r.

- zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego *** orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń o których mowa w pkt 1 zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 r . – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego*** orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

* Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

** Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 09 grudnia 2019 r., a dniem 08 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany
w pkt 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (t.j.: 09 grudnia 2019 r.-
08 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

*** Zgodnie z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. ): decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne.

 

Ostatnio zmienianypiątek, 26 styczeń 2024 06:42

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia