Logo
Wydrukuj tę stronę

O Projekcie

Projekt "Rodzina- inwestycja w przyszłość" skierowany jest do 95 osób z powiatu bielskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 8 pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Celem projektu jest wsparcie rodzin zastępczych, rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne oraz rodzin dysfunkcyjnych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny. Usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin mają na celu zapobiec lub zminimalizować negatywne skutki pobytu dzieci w pieczy zastępczej, negatywne skutki niepełnosprawności w rodzinie oraz zapobiec dysfunkcjonalności rodzin mających problem z funkcjonowaniem społecznym. Równoległym celem projektu jest zaktualizowanie wiedzy pracowników jednostek wsparcia rodziny.

Wsparciem projektowym zostaną objęte następujące grupy docelowe:

I Osoby przebywające w pieczy zastępczej (35os.) wraz z otoczeniem, tj. rodzicami sprawującymi rodzinną pieczę zastępczą (20os.)
II Rodzice dziecka z niepełnosprawnością (20os.)
III Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji o-w, tzw. dysfunkcyjne (10 rodziców + 10 dzieci)
IV Pracownicy jednostki wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (8os.)

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. - 31.08.2019r.

W projekcie przewidziano następujące zadania:

1. Usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin w ramach których odbywać się będą:

- zajęcia socjoterapeutyczne, glottodydaktyczne, grupa wsparcia, terapia logopedyczna oraz terapia poprzez teatr dla dzieci z rodzi dysfunkcyjnych oraz pozostających w pieczy zastępczej;
- wyjazd na kolonie dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej;
- grupa wsparcia dla rodziców zastępczych oraz rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością;
- warsztaty kompetencji wychowawczych oraz z elementami treningu umiejętności społecznych dla rodziców;
- poradnictwo prawne, mediacje rodzinne dla rodziców.

2. Praca socjalna

3. Szkolenia dla pracowników PCPR oraz Dyrektora placówki o-w typu rodzinnego

 

Wartość projektu 516 445 zł. W tym wkład dofinansowania EFS: 438 980 zł

Ostatnio zmienianyśroda, 15 listopad 2017 15:44
Projekt i wykonanie strony © EINSER NETWORKS. Tomasz Golonko