Wersja Kontrastowa
Log in

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, można się jednak ubiegać o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie ze środków PFRON. Turnusy trwają najczęściej 14 dni.

Przy wyjeździe na turnus rehabilitacyjny sami wybieramy ośrodek na terenie kraju, do którego chcemy pojechać oraz dogodny dla nas termin (uzależniony od oferty danego ośrodka).

Co należy zrobić, aby wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym?

1. Osoby niepełnosprawne są kierowane na turnusy na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują (może to być lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista).

2. Pobrać w siedzibie PCPR lub wydrukować ze strony internetowej wniosek o dofinansowanie z załącznikami.
3. Wypełnione wnioski o dofinansowanie i lekarski wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i oświadczeniem opiekuna (w przypadku zalecenia przez lekarza) złożyć w siedzibie PCPR.
4. PCPR w ciągu 30 dni na piśmie poinformuje wnioskodawcę o przyznaniu bądź odmowie dofinansowania.
5. Wnioskodawca po otrzymaniu z PCPR informacji o dofinansowaniu wraz załączonym drukiem „Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego” zobowiązany jest wypełnić ten druk i przekazać do PCPR w ciągu 30 dni od daty otrzymania, jednak nie później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Więcej w tej kategorii: « Karty Parkingowe Środki Ortopedyczne »

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia