Wersja Kontrastowa
Log in
Anna Androsiuk

Anna Androsiuk

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO DOFINANSOWANIE 19.437,40 ZŁ

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż Powiat Bielski przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 . Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. kino, basen);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie
  w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko z niepełnosprawnością, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenie pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program trwa od 15.08.2021 roku do 31.12.2021 roku .

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. (Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.)

Dokumenty należy złożyć do dnia 31 lipca 2021 roku w:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pokój 204.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – tel: 85 833 26 76/ 85 869 99 05

 

PLAKAT2021 PCPR plakat A3 dofinansowano 

Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Ogłoszenie o naborze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby chętne do pełnienia funkcji asystenta osobistego osób niepełnosprawnych proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, tel. 85-833-26-76 zgłoszenia należy składać w terminie od 14.06.2021r. do 31.07.2021r. w siedzibie PCPR.

 • Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą być osoby które, uzyskały kwalifikacje w następujących kierunkach:
 • asystent osoby niepełnosprawnej;
 • opiekun osoby starszej;
 • opiekun medyczny;
 • lub posiadają 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy os. niepełnosprawnym.

Ponadto informujemy, że usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu/osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu /osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. kino, basen)
 • innych czynnościach związanych z pomocą osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem
z osobą niepełnosprawną.

 

 

PCPR plakat A3 dofinansowano

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim mieści się przy ul. 3-go Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski. Przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy z wydzielonymi i oznaczonymi miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w bliskiej odległości od wejścia do budynku. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki. Do budynku prowadzi jedno wejście (od ul. 3-go Maja 17), przy którym znajduje się podjazd dla wózków. Pomieszczenia zajmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajdują się na parterze oraz na II piętrze. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się winda, która umożliwia dostanie się do pomieszczeń na piętrze budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Winda została wyposażona w poręcz i lustro oraz jest dobrze oświetlona. Wewnętrzny panel sterujący został oznaczony alfabetem Braille'a. Winda została wyposażona w informację głosową o przyjeździe windy i o numerze piętra, na którym się znajduje. Ciągi komunikacyjne umożliwiają dwukierunkowy ruch. Osoby niepełnosprawne poruszające się wózkami inwalidzkimi mają możliwość korzystania z szerokiego korytarza – pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dostosowują się do petentów. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz II piętrze budynku. Osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON obsługiwani są w pokoju nr 4, a osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pokój nr 1. Oba pokoje znajdują się na parterze. Centrum oferuje również wsparcie pedagogiczno- psychologiczne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się takie jak SMS, MMS, komunikatory internetowe oraz bezpłatną pomoc I stopnia tłumacza języka migowego. Do budynku i pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie można wejść z psem asystująsym i psem przewodnikiem.

W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie oraz wskazanie daty i godziny wizyty oraz sprawy, którą chcielibyście Państwo zrealizować.

 

Dostępność strony internetowej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim dostępnego pod adresem

http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/jedn_org_po/pcpr/

oraz strony internetowej:

http://www.pcprbielskpodlaski.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-12
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Treści pochodzą z różnych źródeł,
 • Treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
 • Treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
 • Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Pliki PDF, DOC itp. – nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i umieszczania tekstów bezpośrednio w serwisie. Problematyczną kwestią jest poprawne tagowanie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.
 • Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego.
 • Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.
 • Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.

Treść nie wchodziąca w zakres mających zastosowanie przepisów:

 • Mapy - są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Data sporządzenia deklaracji: 2020-11-20

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 833 26 76 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uwaga ! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania
z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostępność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy do:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim,
ul. 3 Maja 17, tel. 85 833 26 76, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do . Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia