Wersja Kontrastowa
Log in
Małgorzata Czarkowska

Małgorzata Czarkowska

Powiat Bielski poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Powiat Bielski poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

 

Zapraszamy osoby, które chciałyby stworzyć bezpieczne i przyjazna środowisko opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które spełniają następujace warunki:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Co należy zrobić aby zostać rodziną zastępczą?

Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o zostaniu rodziną zastępczą jest spotkanie z pracownikami PCPR w Bielsku Podlaskim, dzięki któremu poznasz warunki, prawa i obowiązki związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Zostaniesz również poinformowany o procedurze kwalifikacyjnej, konieczności przeprowadzenia badań pedagogicznych i psychologicznych, skompletowania stosownych dokumentów, itp. Po wystawieniu pozytywnej oceny kwalifikującej kandydatów na rodzinę zastępczą, następuje skierowanie na szkolenie teoretyczne i praktyczne przeprowadzone na zlecenie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przez specjalistyczny ośrodek w Łomży lub Białymstoku.

Rodzinom zastępczym zapewnia się:

• bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,

• świadczenie wypłacane miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,

• jednorazową pomoc pieniężną na wydatki związane z przyjęciem dziecka,

• wynagrodzenie miesięczne dla rodzin zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka,

• stałą pomoc ze strony koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub psychologa,

• pomoc dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej.

Wszelkie informacje uzyskasz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 17

tel. 85 833-26-76

e-mail: centrum3majaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do współpracy.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pozaustawowym na przeprowadzenie mediacji rodzinnych.

Dzień dobry.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pozaustawowym na przeprowadzenie mediacji rodzinnych dla Uczestników projektu "Rodzina - bezpieczny dom".
Dziękuję za udział w postępowaniu
 
Pozdrawiam
Urszula Kitlas - Dyrektor Centrum

 

Zapraszamy do złożenia ofert na przeprowadzenie mediacji rodzinnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie mediacji rodzinnych dla 12 rodzin Uczestników projektu "Rodzina - bezpieczny dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert do 06.09.2021 r.

 

08.09.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pozaustawowym na przeprowadzenie mediacji rodzinnych dla Uczestników projektu "Rodzina - bezpieczny dom".

Dziękuję za udział w postępowaniu

Pozdrawiam

Urszula Kitlas - Dyrektor Centrum

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH dla OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH 
dla OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż od sierpnia 2021 r. prowadzony będzie nabór beneficjentów do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych). Program realizowany będzie przez ok. 2 miesiące. Planowany termin rozpoczęcia programu to wrzesień 2020 r. Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet prezentujących zachowania przemocowe wobec partnerek / partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Ma on kształtować postawę partnerstwa i szacunku w stosunku do innych osób, oraz odpowiedzialności za zachowania agresywne. Do Programu kwalifikowane są osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 Kodeksu Karnego (lub inne przeciwko rodzinie, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), zarówno korzystający z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz osoby po odbyciu kary. Do udziału w programie w/w osoby kierowane są przez sąd. Osoby chętne, które chcą dokonać zmian w swoim życiu i nauczyć się radzenia sobie z własną agresją, mogą zgłaszać się indywidualnie do Centrum. Program finansowany jest z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe będą odbywać się 2 razy w tygodniu. Są to 3-godzinne sesje w grupie około 8-12 osób. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy. W części korekcyjnej zdobędą umiejętności jak nie stosować przemocy, będą trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie lub ich najbliżsi proszeni są o kontaktowanie się z psychologiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ul.3 Maja 17, tel.085 833 26 76 w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

 

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia