Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

O Projekcie

Projekt Rodzina- bezpieczny dom skierowany jest do 108 osób z powiatu bielskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 8 pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Celem projektu jest wzmocnienie roli rodziny oraz zaktualizowanie wiedzy pracowników jednostki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z powiatu bielskiego. Usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin mają na celu zapobiec lub zminimalizować negatywne skutki pobytu dzieci w pieczy zastępczej, negatywne skutki niepełnosprawności w rodzinie oraz zapobiec dysfunkcjonalności rodzin mających problem z funkcjonowaniem społecznym.

W ramach usług społecznych wsparciem zostaną objęte następujące grupy:

 • Osoby przebywające w pieczy zastępczej – 35 Uczestników/ Uczestniczek projektu
 • Osoby opuszczające pieczę zastępczą - 5 Uczestników /Uczestniczek projektu
 • Rodzice sprawujący rodzinną pieczę zastępczą – 20 Uczestników/ Uczestniczek projektu
 • Rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością – 20 Uczestników/ Uczestniczek projektu
 • Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji o-w tj. rodzice wraz z dziećmi – 28 Uczestników/ Uczestniczek projektu

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022r.

Zakres wsparcia merytorycznego oferowanego w projekcie obejmuje:

1. Usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin:

 • socjoterapia
 • glottodydaktyka
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • trening umiejętności społecznych
 • warsztaty „Cyberprzemoc”
 • konsultacje psychologiczne
 • grupa wsparcia rodziców zastępczych
 • mediacje rodzinne
 • warsztaty „Akademia rodzica” dla rodzin przeżywających problemy o-w
 • konsultant osób usamodzielnianych
 • szkolenia rozwijające umiejętności o-w dla rodzin
 • poradnictwo prawne
 • grupa wsparcia rodziców osób z niepełnosprawnością
 • szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością”
 • warsztaty „Profilaktyka zdrowia rodziców osób z niepełnosprawnością”
 • warsztaty zdrowego żywienia połączone z indywidualnymi konsultacjami z dietetykiem
 • kolonie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej

2. Pracę socjalną

3. Szkolenia dla pracowników PCPR oraz Dyrektora placówki o-w typu rodzinnego obejmujące następujący zakres tematyczny:

 • Psychopedagogika traumy.
 • Dorosłość – przygotowanie do usamodzielnienia.
 • Ryzyko uzależnienia od cyfrowego świata u dzieci. Jak pracować z dzieckiem zagrożonym uzależnieniem?
 • Jak pracować z agresją u dziecka? Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną.

Wartość projektu wynosi 936 057,20 zł. , w tym wkład dofinansowania EFS: 865 057,20 zł

 

czytaj więcej
Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia