Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

OGŁOSZENIE

Przyjmowanie wniosków

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

(o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności, karty parkingowej i legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności)

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ ORAZ KART PARKINGOWYCH

 

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 05 maja 2023 r. ustawy
z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852) informujemy:

1. Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem:

09 MARCA 2020 r. - 31 GRUDNIA 2020 r. - zachowują ważność
do dnia 31 GRUDNIA 2023 r.
- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem:

01 STYCZNIA 2021 r. - 31 GRUDNIA 2021 r. - zachowują ważność
do dnia 31 MARCA 2024 r.
- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem:

01 STYCZNIA 2022 r. - 05 SIERPNIA 2023 r. - zachowują ważność
do dnia 30 WRZEŚNIA 2024 r.
- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności.

4. Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń wskazanych:

1) w pkt. 1 zachowują ważność do dnia: 31 GRUDNIA 2023 r.

2) w pkt. 2 zachowują ważność do dnia: 31 MARCA 2024 r.

3) w pkt. 3 zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 r.

-jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 maja 2023 r. jednakże przepisy dotyczące m.in. ważności orzeczeń (tj. art. 10; art. 23-24) wchodzą w życie
z dniem 06 sierpnia 2023 r.

 

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia