Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2024 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

  • w szkole policealnej
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)

a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II można ubiegać się o dofinansowanie:

  1. opłaty za naukę (czesne);
  2. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia;
  3. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

NABÓR WNIOSKÓW:

Moduł II

od 01 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r. (dotyczy roku akademickiego 2023/2024)
od 10 września 2024 r. do 10 października 2024 r. (dotyczy roku akademickiego 2024/2025)

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ .

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany .

Informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 99 03

Zainteresowani udziałem w programie powinni zapoznać się z Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2024 roku” pod adresem www.pfron.org.pl

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 22 luty 2024 11:42
Więcej w tej kategorii: « Moduł I Ogłoszenie »

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia