Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt: Rodzina - Bezpieczny dom

Realizacja projektu „Rodzina – bezpieczny dom”: maj – sierpień 2021r.

W wyżej wymienionym okresie zrealizowano następujące formy wsparcia:

– warsztaty „Profilaktyka zdrowia rodziców osób z niepełnosprawnością” - uczestniczyło w nich 10 osób;

– warsztaty „Cyberprzemoc” dla dzieci z pieczy zastępczej;

– wyjazd na 10 – dniowe kolonie dla 20 dzieci z pieczy zastępczej;

– glottodydaktyka – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych;

– socjoterapia – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych;

– indywidualna terapia pedagogiczna – uczestniczyło w niej 7 osób przebywających w pieczy zastępczej;

– indywidualna terapia logopedyczna – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych;

– grupa wsparcia dla rodzin zastępczych - uczestniczyło w niej 10 osób;

– grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością – uczestniczyło w niej 10 osób;

– warsztaty „ Akademia rodzica” dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze – uczestniczyło w nich 7 osób;

– indywidualne konsultacje psychologiczne;

– indywidualne konsultacje z dietetykiem;

– mediacje rodzinne

 

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia