Logo
Wydrukuj tę stronę

 

Projekt „Rodzina – bezpieczny dom”

nr RPO.07.02.01-20-0054/19

realizowany przez Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7. Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych

Poddziałanie 7.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Ostatnio zmienianysobota, 24 lipiec 2021 09:39
Projekt i wykonanie strony © EINSER NETWORKS. Tomasz Golonko