Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski

Log in
Małgorzata Czarkowska

Małgorzata Czarkowska

Pomoc Społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia osobom i rodzinom potrzebującym pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bezpłatne poradnictwo specjalistyczne prowadzone w ramach Punktu Poradniczo–Konsultacyjnego.

Poradnictwo specjalistyczne w szczególności psychologiczne, socjalne, rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Poradnictwo psychologiczne
realizowane jest poprzez diagnozę, profilaktykę i terapię krótkoterminową.

Poradnictwo rodzinne
dotyczy problemów funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną.

Poradnictwo prawne
realizowane jest poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

W ramach poradnictwa specjalistycznego oferujemy:

– konsultacje indywidualne – psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, rodzinne
- poradnictwo małżeńskie
- konsultacje wychowawcze
- mediacje rodzinne
- grupę wsparcia dla rodziców zastępczych
- grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Osoby zainteresowane w/w formą poradnictwa zapraszamy do siedziby Centrum
osobiście lub poprzez kontakt telefoniczny, od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30-15.30 w pokoju nr 5 i 7.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 17, pokój nr 5 i 7
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 858332676

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego i prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim udziela informacji o prawach i uprawnieniach osobom zgłaszającym się do siedziby Centrum osobiście, telefonicznie oraz pisemnie z zakresu:

– pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, osobom orzekającym się w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, osobom w kryzysie oraz osobom ubiegającym się o umieszczenie w DPS.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim sprawuje nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Brańsku, umieszczając w nim osoby w podeszłym wieku i somatycznie chore, potrzebujące całodobowej opieki.

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie zajęć grupowych  dla Uczestników projektu  „Rodzina – inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 13.09.2017 r.W załączeniu zapytanie ofertowe i załączniki wymagane do złożenia oferty:

 

 


Załączniki

Zapytanie ofertowe

 

 

Dotyczy Zapytania ofertowego  FN.26.2.1.2017 z dn. 05.09.2017r.

Zamawiający doprecyzowuje zapis, pkt.9 – Terapia poprzez teatr, dotyczący:  Wymagań dla Aktora , który otrzymuje brzmienie:

– wykształcenie wyższe kierunkowe, np. pedagogiczne, filologia polska, artystyczne bądź ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia zajęć teatralnych.

Wnioski Aktywny Samorząd

I. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar A, Zadanie 1 – dostosowanie samochodu

 1.  Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2.  Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3.  Wkładka Obszar A, Zadanie nr 1 –pobierz
 4.  Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz
 5.  Wniosek podopieczny -pobierz
 6.  Zaświadczenie lekarskie Obszar A 1 – pobierz

II. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 – prawo jazdy

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 3. Wkładka Obszar A, Zadanie nr 2 – pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz

III. Aktywny Samorząd, Moduł I Obszar B, Zadanie 1 – Sprzęt elektryczny

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 3. Wkładka Obszar B Zadanie 1 i 2 Sprzęt elektryczny – -pobierz
 4. Wniosek podopieczny - pobierz
 5. Wniosek – pobierz
 6. Zaświadczenie lekarskie B 1 – pobierz

IV. Aktywny Samorząd, Moduł I Obszar B, Zadanie 2 – Szkolenie

 1. Oświadczenie o dochodach - pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3. Wkładka Obszar B Zadanie 2 Szkolenie – pobierz
 4. Wniosek podopieczny – pobierz
 5. Wniosek – pobierz
 6. Zaświadczenie lekarskie Obszar B 1 – pobierz

V. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 – naprawa wózka

 1. Oświadczenie o dochodach - pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3. Wkładka Obszar C - pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz
 5. Wniosek podopieczny – pobierz

VI. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 – zakup protezy

 1. Oświadczenie o dochodach - pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3. Wkładka Obszar C – pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz
 5. Zaświadczenie lekarskie – pobierz

VII. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 – utrzymanie protezy

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3. Wkładka Obszar C – pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz
 5. Zaświadczenie lekarskie – pobierz

VIII. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar D – Przedszkole

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 3. Wkładka Obszar D – pobierz
 4. Wniosek – pobierz

IX. Aktywny Samorząd, Moduł II – Student

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy – pobierz
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 4. Wkładka Student - pobierz
 5. Wniosek - pobierz
 6. Zaświadczenie szkoła – pobierz

 

EFS

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM Prowadzi nabór uczestników do projektu systemowego pt. „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt jest bezpłatny, mogą wziąć w nim udział osoby dorosłe oraz dzieci z klas I – VI, które pochodzą z rodzin spełniających przynajmniej jedno z kryterium rekrutacyjnego:

– Rodzice (lub jedno z rodziców) pozostający bez zatrudnienia
– Trudna sytuacja materialna
– Rodziny korzystające z pomocy MOPS, GOPS i innych instytucji pomocowych
– Problemy w rodzinie np. w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, przemoc, rodzina w kryzysie i inne


Projekt oferuje bezpłatne usługi w zakresie:
– Pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji ;
– Zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu prowadzone metodą glottodydaktyki;
– Zajęć socjoterapeutycznych;
– Poradnictwa oraz warsztatów psychologicznych dla rodziców;
– Gorących posiłków na zajęciach dla dzieci;
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim lub kontakt z pedagogiem szkolnym.

Nabór trwa od 05.01.2015r., od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pokój nr.8.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.pcprbielskpodlaski.pl

 
Dane kontaktowe do biura projektu
Koordynator projektu
Monika Kamińska tel.: 085 833 10 82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownik Socjalny
Agnieszka Stus tel.: 085 833 10 82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 17
Czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-15.30
pokój nr 8

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia