Wersja Kontrastowa
Log in
Monika Kamińska

Monika Kamińska

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 14.09.2020 r.  

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM"

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Do udziału w projekcie przystąpić mogą rodziny zamieszkujące teren powiatu bielskiego, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, pełnoletni wychowankowie realizujący program usamodzielniania, rodziny dysfunkcyjne wraz dziećmi oraz rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością.

Projekt oferuje bezpłatne usługi dla dzieci:

· Zajęcia czytania i pisania prowadzone metodą glottodydaktyki

· Zajęcia socjoterapeutyczne

· Terapia logopedyczna

· Terapia pedagogiczna

oraz zajęcia dla dorosłych:

· Warsztaty „Akademia rodzica”

· Grupy wsparcia

 • Szkolenia rozwijające umiejętności o-w rodzin

· Poradnictwo prawne

· Mediacje rodzinne

 • Konsultacje psychologiczne

· Poradnictwo dietetyczne

Nabór uczestników do poszczególnych grup:

 • Rodziny zastępcze, pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej, rodziny dysfunkcyjne – od dnia 01.09.2020r. do dnia 09.09.2020r.
 • Rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością – od dnia 01.09.2020r. do dnia 15.09.2020r.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie oraz spełniających powyższe warunki zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

 

O Projekcie

Projekt Rodzina- bezpieczny dom skierowany jest do 108 osób z powiatu bielskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 8 pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Celem projektu jest wzmocnienie roli rodziny oraz zaktualizowanie wiedzy pracowników jednostki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z powiatu bielskiego. Usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin mają na celu zapobiec lub zminimalizować negatywne skutki pobytu dzieci w pieczy zastępczej, negatywne skutki niepełnosprawności w rodzinie oraz zapobiec dysfunkcjonalności rodzin mających problem z funkcjonowaniem społecznym.

W ramach usług społecznych wsparciem zostaną objęte następujące grupy:

 • Osoby przebywające w pieczy zastępczej – 35 Uczestników/ Uczestniczek projektu
 • Osoby opuszczające pieczę zastępczą - 5 Uczestników /Uczestniczek projektu
 • Rodzice sprawujący rodzinną pieczę zastępczą – 20 Uczestników/ Uczestniczek projektu
 • Rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością – 20 Uczestników/ Uczestniczek projektu
 • Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji o-w tj. rodzice wraz z dziećmi – 28 Uczestników/ Uczestniczek projektu

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022r.

Zakres wsparcia merytorycznego oferowanego w projekcie obejmuje:

1. Usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin:

 • socjoterapia
 • glottodydaktyka
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • trening umiejętności społecznych
 • warsztaty „Cyberprzemoc”
 • konsultacje psychologiczne
 • grupa wsparcia rodziców zastępczych
 • mediacje rodzinne
 • warsztaty „Akademia rodzica” dla rodzin przeżywających problemy o-w
 • konsultant osób usamodzielnianych
 • szkolenia rozwijające umiejętności o-w dla rodzin
 • poradnictwo prawne
 • grupa wsparcia rodziców osób z niepełnosprawnością
 • szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością”
 • warsztaty „Profilaktyka zdrowia rodziców osób z niepełnosprawnością”
 • warsztaty zdrowego żywienia połączone z indywidualnymi konsultacjami z dietetykiem
 • kolonie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej

2. Pracę socjalną

3. Szkolenia dla pracowników PCPR oraz Dyrektora placówki o-w typu rodzinnego obejmujące następujący zakres tematyczny:

 • Psychopedagogika traumy.
 • Dorosłość – przygotowanie do usamodzielnienia.
 • Ryzyko uzależnienia od cyfrowego świata u dzieci. Jak pracować z dzieckiem zagrożonym uzależnieniem?
 • Jak pracować z agresją u dziecka? Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną.

Wartość projektu wynosi 936 057,20 zł. , w tym wkład dofinansowania EFS: 865 057,20 zł

 

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia