Wersja Kontrastowa
Log in
Małgorzata Czarkowska

Małgorzata Czarkowska

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

Loga: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, Flaga Polski oraz Godło Polski

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza osoby zainteresowane do zgłaszania chęci udziału w rządowym Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Kto może uzyskać wsparcie :

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
    w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta
    w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Rodzaj oferowanej pomocy to usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w zakresie:

- wyjścia, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

- wykonania zakupów, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- załatwienia spraw urzędowych;

- nawiązania kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

- korzystania z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

- wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Zgłoszenia do Programu można składać poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 (plik do pobrania znajduje się poniżej). Zgłoszenia mogą dokonać osoby niepełnosprawne lub opiekunowie prawni. Karty należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17:

- osobiście, w godzinach pracy Centrum, tj. w dni powszednie w godz. 8.00-15.00, pok. Nr 204 (II piętro).

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela p. Anna Androsiuk; tel. 85 869 99 05

Wysokość przyznanych środków to: 103 203,60 zł.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Loga: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, Flaga Polski oraz Godło Polski

Powiat Bielski poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Powiat Bielski poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

 

Zapraszamy osoby, które chciałyby stworzyć bezpieczne i przyjazna środowisko opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które spełniają następujace warunki:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Co należy zrobić aby zostać rodziną zastępczą?

Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o zostaniu rodziną zastępczą jest spotkanie z pracownikami PCPR w Bielsku Podlaskim, dzięki któremu poznasz warunki, prawa i obowiązki związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Zostaniesz również poinformowany o procedurze kwalifikacyjnej, konieczności przeprowadzenia badań pedagogicznych i psychologicznych, skompletowania stosownych dokumentów, itp. Po wystawieniu pozytywnej oceny kwalifikującej kandydatów na rodzinę zastępczą, następuje skierowanie na szkolenie teoretyczne i praktyczne przeprowadzone na zlecenie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przez specjalistyczny ośrodek w Łomży lub Białymstoku.

Rodzinom zastępczym zapewnia się:

• bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,

• świadczenie wypłacane miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,

• jednorazową pomoc pieniężną na wydatki związane z przyjęciem dziecka,

• wynagrodzenie miesięczne dla rodzin zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka,

• stałą pomoc ze strony koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub psychologa,

• pomoc dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej.

Wszelkie informacje uzyskasz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 17

tel. 85 833-26-76

e-mail: centrum3majaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do współpracy.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pozaustawowym na przeprowadzenie mediacji rodzinnych.

Dzień dobry.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pozaustawowym na przeprowadzenie mediacji rodzinnych dla Uczestników projektu "Rodzina - bezpieczny dom".
Dziękuję za udział w postępowaniu
 
Pozdrawiam
Urszula Kitlas - Dyrektor Centrum

 

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia