Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

„Samodzielność – Aktywność -Mobilność!” - Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie.

 sam


Powiat Bielski przystąpił do realizacji programów uruchomionych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność -Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie. 
Celem obu programów jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost niezależności osób z niepełnosprawnościami.

 

Samodzielność – Aktywność – Mobilność! „Mieszkanie dla absolwenta”

Celem programu jest zapewnienie beneficjentom samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności oraz dofinansowanie kosztów wynajęcia mieszkania przez okres 36 miesięcy.

Program ten skierowany jest do osób, które:

1. posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenia równoważne,

2. posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,

5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub podjętym zatrudnieniu.

Samodzielność – Aktywność – Mobilność! „Dostępne mieszkanie”

Celem programu jest zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych będącego podstawą samodzielnej realizacji planów zawodowych i społecznych. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku aż do poziomu zero przed budynkiem.

Program skierowany jest do osób, które:

1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiające poruszanie się bez użycia wózka,

2. złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,

3. złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

4. w momencie składania wniosku skończyły 16 rok życia i nie ukończyły 65 roku życia.

Wnioski wraz z wymaganym załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW) . W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Informacje dotyczące programów uzyskać można na stronie internetowej PFRON:

1. Samodzielność – Aktywność – Mobilność! „Dostępne mieszkanie”

https://bip.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/ .

2. Samodzielność – Aktywność – Mobilność! „Mieszkanie dla absolwenta”

https://bip.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 27 październik 2022 13:59

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia