Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski

Log in

Powiat Bielski poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Powiat Bielski poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

 

Zapraszamy osoby, które chciałyby stworzyć bezpieczne i przyjazna środowisko opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które spełniają następujace warunki:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Co należy zrobić aby zostać rodziną zastępczą?

Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o zostaniu rodziną zastępczą jest spotkanie z pracownikami PCPR w Bielsku Podlaskim, dzięki któremu poznasz warunki, prawa i obowiązki związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Zostaniesz również poinformowany o procedurze kwalifikacyjnej, konieczności przeprowadzenia badań pedagogicznych i psychologicznych, skompletowania stosownych dokumentów, itp. Po wystawieniu pozytywnej oceny kwalifikującej kandydatów na rodzinę zastępczą, następuje skierowanie na szkolenie teoretyczne i praktyczne przeprowadzone na zlecenie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przez specjalistyczny ośrodek w Łomży lub Białymstoku.

Rodzinom zastępczym zapewnia się:

• bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,

• świadczenie wypłacane miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,

• jednorazową pomoc pieniężną na wydatki związane z przyjęciem dziecka,

• wynagrodzenie miesięczne dla rodzin zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka,

• stałą pomoc ze strony koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub psychologa,

• pomoc dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej.

Wszelkie informacje uzyskasz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 17

tel. 85 833-26-76

e-mail: centrum3majaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do współpracy.

 

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia