Wersja Kontrastowa
Log in

Uwaga studenci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje
o możliwości składania wniosków w programie „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu na poziomie wyższym drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ .

Wraz z wnioskiem należy wypełnić załączniki i należy je dołączyć w formie skanu do wniosku w platformie SOW:

  Nazwa załącznika
  Skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)
  Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku)
  Klauzula informacyjna w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (sporządzona wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza wniosku)
 

Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 3 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

  Oświadczenie o otrzymanej pomocy ze środków PFRON do różnych form kształcenia na poziomie wyższym (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku)
  W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu
  W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości) oraz okres zatrudnienia.
  Skan aktualnej Karty Dużej Rodziny
  Dokumenty potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów z powodu barier w poruszaniu się lub w komunikowaniu (tłumacz języka migowego, asystenta osoby niepełnosprawnej itp)
  inne załączniki (należy wymienić):

 

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

Dla Wnioskodawców, który zdecyduje się złożyć wniosek drogą elektroniczną przewidziana jest możliwość zwiększenia podstawy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800 zł.

Termin składania wniosków do 10 października 2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać na platformie SOW lub pod numerem telefonu 800 889 777 (połączenie bezpłatne).

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 09 wrzesień 2019 14:20

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia