Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

W tym dziale:

EFS - Służby społeczne – przyjaciele rodzin

EFS - Służby społeczne – przyjaciele rodzin (4)

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM Prowadzi nabór uczestników do projektu systemowego pt. „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt jest bezpłatny, mogą wziąć w nim udział osoby dorosłe oraz dzieci z klas I – VI, które pochodzą z rodzin spełniających przynajmniej jedno z kryterium rekrutacyjnego:

– Rodzice (lub jedno z rodziców) pozostający bez zatrudnienia
– Trudna sytuacja materialna
– Rodziny korzystające z pomocy MOPS, GOPS i innych instytucji pomocowych
– Problemy w rodzinie np. w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, przemoc, rodzina w kryzysie i inne


Projekt oferuje bezpłatne usługi w zakresie:
– Pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji ;
– Zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu prowadzone metodą glottodydaktyki;
– Zajęć socjoterapeutycznych;
– Poradnictwa oraz warsztatów psychologicznych dla rodziców;
– Gorących posiłków na zajęciach dla dzieci;
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim lub kontakt z pedagogiem szkolnym.

Nabór trwa od 05.01.2015r., od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pokój nr.8.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 17

e-mail: centrum3maja@poczta.onet.pl www.pcprbielskpodlaski.pl

 
Dane kontaktowe do biura projektu
Koordynator projektu
Monika Kamińska tel.: 085 833 10 82
kaminska.monika.pcpr@vp.pl
Pracownik Socjalny
Agnieszka Stus tel.: 085 833 10 82
aga_stus@wp.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 17
Czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-15.30
pokój nr 8

Zobacz artykuły...

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Loga Projektu

Powiat bielski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” z Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia Covid – 19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymują dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego i sprzętu audiowizualnego. Wsparcie otrzymają podmioty pieczy zastępczej poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią w tym: zakup środków ochrony indywidualnej: maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych.

Otrzymane dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 75 550 zł.

W ramach projektu wsparcie uzyska 118 osób. Planuje się zakupić 38 laptopów do zdalnego nauczania, 2 telewizory, 1210 maseczek jednorazowych, 6050 rękawiczek jednorazowych oraz 72 litry środków dezynfekcyjnych.

 

czytaj więcej
Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia