Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski

Log in
Anna Androsiuk

Anna Androsiuk

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym?
Potrzebujesz wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

 • Asystent osobisty pomoże Ci w następujących czynnościach:
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach do lekarza, pracy, szkoły, na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, do miejsc kultu religijnego, itp.;
 • zakupach, załatwieniu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury;
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Więcej informacji pod nr tel.: 85 869 99 05

 

 


Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowany jest w całości ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

 

 

 • Dział: 2023

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH dla OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż aktualnie prowadzony jest nabór beneficjentów do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych). Program realizowany będzie przez ok. 2 miesiące. Planowany termin rozpoczęcia programu to październik 2022 r. Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet prezentujących zachowania przemocowe wobec partnerek / partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Ma on kształtować postawę partnerstwa i szacunku w stosunku do innych osób oraz odpowiedzialności za zachowania agresywne. Do Programu kwalifikowane są osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 Kodeksu Karnego (lub inne przeciwko rodzinie, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), zarówno korzystający z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz osoby po odbyciu kary. Do udziału w programie w/w osoby kierowane są przez sąd. Osoby chętne, które chcą dokonać zmian w swoim życiu i nauczyć się radzenia sobie z własną agresją, mogą zgłaszać się indywidualnie do Centrum. Program finansowany jest z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe będą odbywać się 2 razy w tygodniu. Są to 3-godzinne sesje w grupie około 8-12 osób. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy. W części korekcyjnej zdobędą umiejętności jak nie stosować przemocy, będą trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie lub ich najbliżsi proszeni są o kontaktowanie się z psychologiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ul.3 Maja 17, tel.085 833 26 76 w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

Informacja dla obywateli Ukrainy szukających schronienia na terenie Powiatu Bielskiego

 

Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, pomagamy w następujący sposób:

1 Udzielamy wsparcia psychologiczno- pedagogicznego (spotkania grupowe oraz indywidualne);

2 Organizujemy pieczę zastępczą dzieciom Cudzoziemców;

3 Udzielamy pomocy niepełnosprawnym Cudzoziemcom oraz pomagamy w nabyciu statusu osoby niepełnosprawnej;

4 Cudzoziemcom, którym nadano w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub osoba przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach udzielana jest pomoc mająca na celu wspieranie procesu jego integracji. Pomocy integracyjnej udziela starosta – poprzez działające w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy. Wsparcie udzielane jest maksymalnie na okres 12 miesięcy, przy czym uchodźca, którego małżonek jest obywatelem polskim, nie ma prawa do otrzymania pomocy integracyjnej. Pomocy integracyjnej udziela się na wniosek uchodźcy (który obejmuje również małoletnie dzieci
i małżonka, jeżeli posiadają status uchodźcy). Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Wniosek powinien zawierać:

a pisemną deklarację uchodźcy o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;

b pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem uchodźca nie zwrócił się na terenie innego województwa;

c pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

Pomoc integracyjna jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a uchodźcą. Pracownik socjalny PCPR przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy z uchodźcą i jego rodziną, a następnie wspólnie z uchodźcą konstruuje Indywidualny Program Integracji. Program określa wysokość, zakres i formy pomocy integracyjnej oraz wzajemne zobowiązania uchodźcy i PCPR.

W ramach pomocy można uzyskać:

 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
 • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • specjalistyczne poradnictwo.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 85-833-26-76 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17.

 

 wstęga Flagi Ukrainy

Інформація для громадян України які шукають притулку у Більскому Повіті.

 

Потребуєте допомоги? Зверніться до Повітового Центру Підтримки Сім'ї у Бєльську Підляському (далі – ПЦПС), де вам допоможуть у такий спосіб:

1 Ми надаємо психологічно-педагогічну допомогу (групові та індивідуальні зустрічі);

2 Організовуємо прийомні сім'ї для дітей;

3 Допомагаємо людям з інвалідністю та допомагаємо з набуттям статусу інваліда;

4 Іноземцям, яким надано статус біженця, додатковий статус біженця, додатковий захист у Республіці Польща, та особам що перебувають на підставі дозволу на тимчасове проживання, видане у зв'язку з обставинами, зазначеними у п.п.1 с, д п. 1 ст. 159 Закону про іноземців від 12.07.2013, надається допомога для підтримки процесу інтеграції.

Допомогу в інтеграції надає староста через ПЦПС, який діє від його імені за місцем проживання біженця.

Підтримка надається максимум на 12 місяців, при чому, якщо один із членів сім'ї біженців є громадянином Польщі, то вони не мають права на інтеграційну допомогу.

Допомога в інтеграції надається за бажанням біженця (яка також охоплює неповнолітніх дітей та подружжя, якщо вони мають статус біженця).

Допомога надається за заявою іноземця, поданої до старости, через ПЦПС, протягом 60 днів з дня отримання іноземцем статусу біженця, додаткового захисту в Республіці Польща, отримання дозволу на тимчасове проживання, відповідно до обставин зазначених у п.п.1 с, д п. 1 ст. 159 Закону про іноземців від 12.07.2013.

До ПЦПС надаються такі документи:

а письмова заява біженця про намір жити в даному воєводстві;

б письмова заява про те, що біженець не подавав такої заяви в іншому воєводстві;

в письмову заяву про готовність приєднатись до узгодженої програми інтеграції.

Допомога в інтеграції здійснюється за індивідуальною програмою інтеграції, узгодженою між ПЦПС та біженцем .

Соціальний працівник ПЦПС проводить інтерв'ю з біженцем та створює індивідуальну програму інтеграції. Програма визначає обсяги, а також взаємні зобов'язання біженця і ПЦПС.

У рамках допомоги ви можете отримати:

 • грошові виплати на утримання та покриття витрат на вивчення польської мови;
 • оплата страхового внеску на медичне страхування;
 • спеціалізована консультація.

Вся інформація надається за номером телефону: 85-833-26-76, або за адресою ПЦПС у Бєльську Підляському, вул. 3 Мая, буд. 17.

 

 wstęga Flagi Ukrainy

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia