Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in
Administracyjne

Administracyjne (5)

Informacja dla obywateli Ukrainy szukających schronienia na terenie Powiatu Bielskiego

 

Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, pomagamy w następujący sposób:

1 Udzielamy wsparcia psychologiczno- pedagogicznego (spotkania grupowe oraz indywidualne);

2 Organizujemy pieczę zastępczą dzieciom Cudzoziemców;

3 Udzielamy pomocy niepełnosprawnym Cudzoziemcom oraz pomagamy w nabyciu statusu osoby niepełnosprawnej;

4 Cudzoziemcom, którym nadano w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub osoba przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach udzielana jest pomoc mająca na celu wspieranie procesu jego integracji. Pomocy integracyjnej udziela starosta – poprzez działające w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy. Wsparcie udzielane jest maksymalnie na okres 12 miesięcy, przy czym uchodźca, którego małżonek jest obywatelem polskim, nie ma prawa do otrzymania pomocy integracyjnej. Pomocy integracyjnej udziela się na wniosek uchodźcy (który obejmuje również małoletnie dzieci
i małżonka, jeżeli posiadają status uchodźcy). Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Wniosek powinien zawierać:

a pisemną deklarację uchodźcy o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;

b pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem uchodźca nie zwrócił się na terenie innego województwa;

c pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

Pomoc integracyjna jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a uchodźcą. Pracownik socjalny PCPR przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy z uchodźcą i jego rodziną, a następnie wspólnie z uchodźcą konstruuje Indywidualny Program Integracji. Program określa wysokość, zakres i formy pomocy integracyjnej oraz wzajemne zobowiązania uchodźcy i PCPR.

W ramach pomocy można uzyskać:

 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
 • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • specjalistyczne poradnictwo.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 85-833-26-76 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17.

 

 wstęga Flagi Ukrainy

czytaj więcej

Інформація для громадян України які шукають притулку у Більскому Повіті.

 

Потребуєте допомоги? Зверніться до Повітового Центру Підтримки Сім'ї у Бєльську Підляському (далі – ПЦПС), де вам допоможуть у такий спосіб:

1 Ми надаємо психологічно-педагогічну допомогу (групові та індивідуальні зустрічі);

2 Організовуємо прийомні сім'ї для дітей;

3 Допомагаємо людям з інвалідністю та допомагаємо з набуттям статусу інваліда;

4 Іноземцям, яким надано статус біженця, додатковий статус біженця, додатковий захист у Республіці Польща, та особам що перебувають на підставі дозволу на тимчасове проживання, видане у зв'язку з обставинами, зазначеними у п.п.1 с, д п. 1 ст. 159 Закону про іноземців від 12.07.2013, надається допомога для підтримки процесу інтеграції.

Допомогу в інтеграції надає староста через ПЦПС, який діє від його імені за місцем проживання біженця.

Підтримка надається максимум на 12 місяців, при чому, якщо один із членів сім'ї біженців є громадянином Польщі, то вони не мають права на інтеграційну допомогу.

Допомога в інтеграції надається за бажанням біженця (яка також охоплює неповнолітніх дітей та подружжя, якщо вони мають статус біженця).

Допомога надається за заявою іноземця, поданої до старости, через ПЦПС, протягом 60 днів з дня отримання іноземцем статусу біженця, додаткового захисту в Республіці Польща, отримання дозволу на тимчасове проживання, відповідно до обставин зазначених у п.п.1 с, д п. 1 ст. 159 Закону про іноземців від 12.07.2013.

До ПЦПС надаються такі документи:

а письмова заява біженця про намір жити в даному воєводстві;

б письмова заява про те, що біженець не подавав такої заяви в іншому воєводстві;

в письмову заяву про готовність приєднатись до узгодженої програми інтеграції.

Допомога в інтеграції здійснюється за індивідуальною програмою інтеграції, узгодженою між ПЦПС та біженцем .

Соціальний працівник ПЦПС проводить інтерв'ю з біженцем та створює індивідуальну програму інтеграції. Програма визначає обсяги, а також взаємні зобов'язання біженця і ПЦПС.

У рамках допомоги ви можете отримати:

 • грошові виплати на утримання та покриття витрат на вивчення польської мови;
 • оплата страхового внеску на медичне страхування;
 • спеціалізована консультація.

Вся інформація надається за номером телефону: 85-833-26-76, або за адресою ПЦПС у Бєльську Підляському, вул. 3 Мая, буд. 17.

 

 wstęga Flagi Ukrainy

czytaj więcej

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim mieści się przy ul. 3-go Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski. Przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy z wydzielonymi i oznaczonymi miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w bliskiej odległości od wejścia do budynku. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki. Do budynku prowadzi jedno wejście (od ul. 3-go Maja 17), przy którym znajduje się podjazd dla wózków. Pomieszczenia zajmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajdują się na parterze oraz na II piętrze. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się winda, która umożliwia dostanie się do pomieszczeń na piętrze budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Winda została wyposażona w poręcz i lustro oraz jest dobrze oświetlona. Wewnętrzny panel sterujący został oznaczony alfabetem Braille'a. Winda została wyposażona w informację głosową o przyjeździe windy i o numerze piętra, na którym się znajduje. Ciągi komunikacyjne umożliwiają dwukierunkowy ruch. Osoby niepełnosprawne poruszające się wózkami inwalidzkimi mają możliwość korzystania z szerokiego korytarza – pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dostosowują się do petentów. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz II piętrze budynku. Osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON obsługiwani są w pokoju nr 4, a osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pokój nr 1. Oba pokoje znajdują się na parterze. Centrum oferuje również wsparcie pedagogiczno- psychologiczne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się takie jak SMS, MMS, komunikatory internetowe oraz bezpłatną pomoc I stopnia tłumacza języka migowego. Do budynku i pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie można wejść z psem asystująsym i psem przewodnikiem.

W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie oraz wskazanie daty i godziny wizyty oraz sprawy, którą chcielibyście Państwo zrealizować.

 

Dostępność strony internetowej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim dostępnego pod adresem

http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/jedn_org_po/pcpr/

oraz strony internetowej:

http://www.pcprbielskpodlaski.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-12
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Treści pochodzą z różnych źródeł,
 • Treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
 • Treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
 • Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Pliki PDF, DOC itp. – nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i umieszczania tekstów bezpośrednio w serwisie. Problematyczną kwestią jest poprawne tagowanie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.
 • Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego.
 • Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.
 • Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.

Treść nie wchodziąca w zakres mających zastosowanie przepisów:

 • Mapy - są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Data sporządzenia deklaracji: 2020-11-20

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 833 26 76 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uwaga ! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania
z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostępność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy do:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim,
ul. 3 Maja 17, tel. 85 833 26 76, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do . Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

czytaj więcej
Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia