Log in

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany jest do osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

  • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • - nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

15% wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (jednego kierunku),

65% wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

50% kosztów czesnego w przypadku nie zatrudnienia i korzystania z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia (więcej niż jeden kierunek), warunek ten dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest:

Wnioskodawca który nie jest zatrudniony, oraz

Wnioskodawca którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

NABÓR WNIOSKÓW: 

 

Moduł II

od 01 marca do 30 marca 2019 r. (dotyczy roku akademickiego 2018/2019)

od 09 września do 10 października 2019 r. (dotyczy roku akademickiego 2019/2020)

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 17
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 833 26 76

 

Druki wymaganych wniosków i oświadczeń do pobrania na stronie internetowej PCPR www.pcprbielskpodlaski.pl 

Zainteresowani mogą zapoznać się z "Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2019 roku" pod adresem www.pfron.org.pl

 

Ostatnio zmienianywtorek, 12 luty 2019 08:53