Log in

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany jest do osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze A:

Zadanie 1:

 • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku orzeczenie o niepełnosprawności
 • - wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • - dysfunkcja narządu ruchu,
 • Zadanie 2:
 • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • - wiek aktywności zawodowej,
 • - dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3:

 • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • - wiek aktywności zawodowej,
 • - dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4:

 • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • - wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • - dysfunkcja narządu słuchu,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 1 i 4,

25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 2 i 3

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze B:

Zadanie 1:

 • - znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • - wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • - dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2:

 • - pomoc udzielona w ramach obszaru B,

Zadanie 3:

 • - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • - wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • - dysfunkcja narządu wzroku, języka migowego,

Zadanie 4:

 • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • - wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • - dysfunkcja narządu słuchu,
 • - trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5:

 • - pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4,
 • - znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 1, 4 i 5,

30% ceny brutto zakupu sprzętu w ramach zadania nr 3

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze C:

Zadanie 2:

 • - znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

 • - stopień niepełnosprawności,
 • - wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • - potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • - potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

W obu zadaniach wymagany jest udział własny Wnioskodawcy wynoszący co najmniej 10% ceny brutto zakupu /usługi,

Zadanie 5:

 • - znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • - wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • - dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu,
 • - zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy wynoszący co najmniej 35% ceny brutto zakupu /usługi,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze D:

 • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • - aktywność zawodowa,
 • - pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy wynoszący co najmniej 15% ceny brutto usługi,

NABÓR WNIOSKÓW: 

Moduł I

I termin od 01 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r.

II termin od 01 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 17
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 833 26 76

Druki wymaganych wniosków i oświadczeń do pobrania na stronie internetowej PCPR www.pcprbielskpodlaski.pl

Zainteresowani mogą zapoznać się z "Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2019 roku" pod adresem www.pfron.org.pl

Ostatnio zmienianywtorek, 12 luty 2019 08:53