Log in

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2018 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany jest do osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary:

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
  • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • - nauka w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

15% wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia (jednego kierunku),

65% wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia (drugiego i kolejnych kierunków),

50% kosztów czesnego w przypadku nie zatrudnienia i korzystania z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia (więcej niż jeden kierunek), warunek ten dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest:

Wnioskodawca który nie jest zatrudniony, oraz Wnioskodawca którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

NABÓR WNIOSKÓW: 

 

Moduł II
od 01 marca do 30 marca 2018 r. (dotyczy roku akademickiego 2017/2018) do 10 października 2018 r. (dotyczy roku akademickiego 2018/2019)

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 17
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 833 26 76

 

Druki wymaganych wniosków i oświadczeń do pobrania na stronie internetowej PCPR www.pcprbielskpodlaski.pl 

Zainteresowani mogą zapoznać się z "Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2018 roku" pod adresem www.pfron.org.pl

Ostatnio zmienianywtorek, 13 luty 2018 18:47