Log in

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2018 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany jest do osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze A:

Zadanie 1:

 • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • - wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • - dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

 • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • - wiek aktywności zawodowej,
 • - dysfunkcja narządu ruchu,
Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:
 • 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 1,
 • 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 2,

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze B:
 • - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • - wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • - dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

W zadaniu nr 1 wymagany jest udział własny Wnioskodawcy wynoszący co najmniej 10% ceny brutto zakupu /usługi, 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny tj. co najmniej na III poziomie jakości.
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze C:

Zadanie 2:

 • - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

 • - stopień niepełnosprawności,
 • - wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • - potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • - potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

W zadaniu nr 3 i nr 4 wymagany jest udział własny Wnioskodawcy wynoszący co najmniej 10% ceny brutto zakupu /usługi,  

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze D:
 • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • - aktywność zawodowa,
 • - pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy wynoszący co najmniej 15% ceny brutto usługi,

 

NABÓR WNIOSKÓW: 

Moduł I

I termin od 01 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.

II termin od 01 sierpnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.

 
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 17
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 833 26 76

Druki wymaganych wniosków i oświadczeń do pobrania na stronie internetowej PCPR www.pcprbielskpodlaski.pl

Zainteresowani mogą zapoznać się z "Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2018 roku" pod adresem www.pfron.org.pl

Ostatnio zmienianywtorek, 13 luty 2018 18:48