Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim mieści się przy ul. 3-go Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski. Przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy z wydzielonymi i oznaczonymi miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w bliskiej odległości od wejścia do budynku. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki. Do budynku prowadzi jedno wejście (od ul. 3-go Maja 17), przy którym znajduje się podjazd dla wózków. Pomieszczenia zajmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajdują się na parterze oraz na II piętrze. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się winda, która umożliwia dostanie się do pomieszczeń na piętrze budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Winda została wyposażona w poręcz i lustro oraz jest dobrze oświetlona. Wewnętrzny panel sterujący został oznaczony alfabetem Braille'a. Winda została wyposażona w informację głosową o przyjeździe windy i o numerze piętra, na którym się znajduje. Ciągi komunikacyjne umożliwiają dwukierunkowy ruch. Osoby niepełnosprawne poruszające się wózkami inwalidzkimi mają możliwość korzystania z szerokiego korytarza – pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dostosowują się do petentów. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz II piętrze budynku. Osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON obsługiwani są w pokoju nr 4, a osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pokój nr 1. Oba pokoje znajdują się na parterze. Centrum oferuje również wsparcie pedagogiczno- psychologiczne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się takie jak SMS, MMS, komunikatory internetowe oraz bezpłatną pomoc I stopnia tłumacza języka migowego. Do budynku i pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie można wejść z psem asystująsym i psem przewodnikiem.

W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie oraz wskazanie daty i godziny wizyty oraz sprawy, którą chcielibyście Państwo zrealizować.

 

Dostępność strony internetowej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim dostępnego pod adresem

http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/jedn_org_po/pcpr/

oraz strony internetowej:

http://www.pcprbielskpodlaski.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-12
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Treści pochodzą z różnych źródeł,
 • Treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
 • Treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
 • Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Pliki PDF, DOC itp. – nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i umieszczania tekstów bezpośrednio w serwisie. Problematyczną kwestią jest poprawne tagowanie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.
 • Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego.
 • Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.
 • Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.

Treść nie wchodziąca w zakres mających zastosowanie przepisów:

 • Mapy - są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Data sporządzenia deklaracji: 2020-11-20

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 833 26 76 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uwaga ! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania
z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostępność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy do:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim,
ul. 3 Maja 17, tel. 85 833 26 76, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do . Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 27 marzec 2023 17:19

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia