Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in
Angelika Korzun

Angelika Korzun

OGŁOSZENIE O NABORZE

[ ZAKOŃCZONY - 27-11-2023r.]

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim:

Inspektor w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

(nazwa stanowiska pracy, dział/sekcja)

1. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej
lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków inspektora,

5) znajomość przepisów prawa na zajmowanym stanowisku,

6) umiejętność biegłej obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi petentów oraz pakietu Ms OFFICE,

7) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe i posiada
co najmniej 3-letnią praktykę w administracji,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w administracji,

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów samorządowych,

2) znajomość procedur administracyjnych (Kpa),

3) posiadanie wiedzy z zakresu aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

4) doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji publicznej,

5) umiejętność analitycznego myślenia,

6) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy
w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa,

7) kierowanie się zasadami etyki zawodowej,

8) posiadanie stanu zdrowia odpowiedniego do stanowiska pracy.

3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

1) przyjmowanie wniosków z zakresu działania Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności oraz prowadzenie rejestrów tych wniosków,

2) przekazywanie kompletnych wniosków do rozpatrzenia,

3) informowanie członków Zespołów Orzekających o terminach orzekania,

4) wysyłanie wezwań wnioskodawcom o terminach stawiennictwa,

5) protokołowanie obrad Zespołów Orzekających,

6) przygotowywanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz postanowień,

7) wysyłanie podpisanych orzeczeń,

8) opracowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań Zespołu,

9) archiwizacja dokumentacji.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

2) miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 3 maja 17,
17-100 Bielsk Podlaski/Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

3) praca w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, wykonywana w biurze,

4) praca siedząca przy komputerze ponad 4 godziny dziennie,

5) stanowisko pracy związane z obsługą komputera, urządzeń biurowych, współpracą
z pracownikami zakładu, instytucjami zewnętrznym oraz petentami.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim liczba osób zatrudnionych nie przekraczała
25 osób.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) wraz z podanym numerem telefonu, opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata,

2) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata,

3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe, uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą
„za zgodność z oryginałem”,

6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

7) referencje (jeżeli kandydat je posiada) z klauzulą „za zgodność z oryginałem”,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10) oświadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zaświadczenieo niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego będzie wymagane przed nawiązaniem stosunku pracy),

11) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Inspektora,

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530),

13) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zgodnie z art. 13 RODO,

14) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność *.

*w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych.

Uwaga!

Ø Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego”.

Ø Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Ø Inne dokumenty poza wskazanymi wyżej będą zwracane i nie mają wpływu
na procedurę rekrutacji. Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji nie udziela się.

7. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko INSPEKTORA w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku Podlaskim”

należy składać w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (pokój nr 3) lub przesłać na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski,
do dnia 21.11.2023 do godziny 14.00(o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do PCPR lub data złożenia w PCPR).

8. Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, reprezentowane przez Dyrektora PCPR, Bielsk Podlaski 17-100, ul. 3-Maja 17,

2) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez PCPR danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Januszem Cezarym Szyplukiem za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w PCPR,

4) okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru
na stanowisko pracy w PCPR z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor PCPR ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),

5) uprawnienia:

a) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 Kodeksu pracy oraz art. 11
i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
w zw. z art. 6 ust. 1,

7) inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

9. Inne:

1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,

2) oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane
do dnia 05.12.2023r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone,

3) kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia
o kwalifikacji do poszczególnych etapów,

4) kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości,

5) wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis,

6) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w PCPR,

7) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 85 833 2676

PCPR jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Data ogłoszenia 06.11.2023 r. Urszula Barbara Kitlas

Dyrektor PCPR w Bielsku Podlaski

 

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia