Wersja Kontrastowa
Log in
Anna Androsiuk

Anna Androsiuk

Informacja dla obywateli Ukrainy szukających schronienia na terenie Powiatu Bielskiego

 

Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, pomagamy w następujący sposób:

1 Udzielamy wsparcia psychologiczno- pedagogicznego (spotkania grupowe oraz indywidualne);

2 Organizujemy pieczę zastępczą dzieciom Cudzoziemców;

3 Udzielamy pomocy niepełnosprawnym Cudzoziemcom oraz pomagamy w nabyciu statusu osoby niepełnosprawnej;

4 Cudzoziemcom, którym nadano w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub osoba przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach udzielana jest pomoc mająca na celu wspieranie procesu jego integracji. Pomocy integracyjnej udziela starosta – poprzez działające w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy. Wsparcie udzielane jest maksymalnie na okres 12 miesięcy, przy czym uchodźca, którego małżonek jest obywatelem polskim, nie ma prawa do otrzymania pomocy integracyjnej. Pomocy integracyjnej udziela się na wniosek uchodźcy (który obejmuje również małoletnie dzieci
i małżonka, jeżeli posiadają status uchodźcy). Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Wniosek powinien zawierać:

a pisemną deklarację uchodźcy o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;

b pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem uchodźca nie zwrócił się na terenie innego województwa;

c pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

Pomoc integracyjna jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a uchodźcą. Pracownik socjalny PCPR przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy z uchodźcą i jego rodziną, a następnie wspólnie z uchodźcą konstruuje Indywidualny Program Integracji. Program określa wysokość, zakres i formy pomocy integracyjnej oraz wzajemne zobowiązania uchodźcy i PCPR.

W ramach pomocy można uzyskać:

 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
 • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • specjalistyczne poradnictwo.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 85-833-26-76 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17.

 

 wstęga Flagi Ukrainy

Інформація для громадян України які шукають притулку у Більскому Повіті.

 

Потребуєте допомоги? Зверніться до Повітового Центру Підтримки Сім'ї у Бєльську Підляському (далі – ПЦПС), де вам допоможуть у такий спосіб:

1 Ми надаємо психологічно-педагогічну допомогу (групові та індивідуальні зустрічі);

2 Організовуємо прийомні сім'ї для дітей;

3 Допомагаємо людям з інвалідністю та допомагаємо з набуттям статусу інваліда;

4 Іноземцям, яким надано статус біженця, додатковий статус біженця, додатковий захист у Республіці Польща, та особам що перебувають на підставі дозволу на тимчасове проживання, видане у зв'язку з обставинами, зазначеними у п.п.1 с, д п. 1 ст. 159 Закону про іноземців від 12.07.2013, надається допомога для підтримки процесу інтеграції.

Допомогу в інтеграції надає староста через ПЦПС, який діє від його імені за місцем проживання біженця.

Підтримка надається максимум на 12 місяців, при чому, якщо один із членів сім'ї біженців є громадянином Польщі, то вони не мають права на інтеграційну допомогу.

Допомога в інтеграції надається за бажанням біженця (яка також охоплює неповнолітніх дітей та подружжя, якщо вони мають статус біженця).

Допомога надається за заявою іноземця, поданої до старости, через ПЦПС, протягом 60 днів з дня отримання іноземцем статусу біженця, додаткового захисту в Республіці Польща, отримання дозволу на тимчасове проживання, відповідно до обставин зазначених у п.п.1 с, д п. 1 ст. 159 Закону про іноземців від 12.07.2013.

До ПЦПС надаються такі документи:

а письмова заява біженця про намір жити в даному воєводстві;

б письмова заява про те, що біженець не подавав такої заяви в іншому воєводстві;

в письмову заяву про готовність приєднатись до узгодженої програми інтеграції.

Допомога в інтеграції здійснюється за індивідуальною програмою інтеграції, узгодженою між ПЦПС та біженцем .

Соціальний працівник ПЦПС проводить інтерв'ю з біженцем та створює індивідуальну програму інтеграції. Програма визначає обсяги, а також взаємні зобов'язання біженця і ПЦПС.

У рамках допомоги ви можете отримати:

 • грошові виплати на утримання та покриття витрат на вивчення польської мови;
 • оплата страхового внеску на медичне страхування;
 • спеціалізована консультація.

Вся інформація надається за номером телефону: 85-833-26-76, або за адресою ПЦПС у Бєльську Підляському, вул. 3 Мая, буд. 17.

 

 wstęga Flagi Ukrainy

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

Loga: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, Flaga Polski oraz Godło Polski

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza osoby zainteresowane do zgłaszania chęci udziału w rządowym Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO DOFINANSOWANIE 19.437,40 ZŁ

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż Powiat Bielski przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 . Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. kino, basen);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie
  w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko z niepełnosprawnością, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenie pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program trwa od 15.08.2021 roku do 31.12.2021 roku .

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. (Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.)

Dokumenty należy złożyć do dnia 31 lipca 2021 roku w:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pokój 204.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – tel: 85 833 26 76/ 85 869 99 05

 

PLAKAT2021 PCPR plakat A3 dofinansowano 
Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia