Wersja Kontrastowa
Log in
Iwona Szwarc

Iwona Szwarc

Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2023 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)

a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II można ubiegać się o dofinansowanie:

 1. opłaty za naukę (czesne);
 2. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia;
 3. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

NABÓR WNIOSKÓW:

Moduł II

od 01 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. (dotyczy roku akademickiego 2022/2023)
od 10 września 2023 r. do 10 października 2023 r. (dotyczy roku akademickiego 2023/2024)

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ .

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany .

Informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 99 03

Zainteresowani udziałem w programie powinni zapoznać się z Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2023 roku” pod adresem www.pfron.org.pl

 

Moduł I

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2023 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany jest do osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze A:

Zadanie 1:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności

· wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej,

· dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

· wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu słuchu,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 1 i 4,

25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 2 i 3

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze B:

Zadanie 1:

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

· dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2:

 • pomoc udzielona w ramach obszaru B,

Zadanie 3:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 4:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

 • dysfunkcja narządu słuchu,

· trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 5:

 • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4,

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 1, 3, 4 i 5,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze C:

Zadanie 1:

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

· zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

· dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2:

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

 • stopień niepełnosprawności,

· wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

· potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

· potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie 5:

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

· dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu,

· zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 1, 3 i 4,

25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 5

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze D:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • aktywność zawodowa,

· pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy wynoszący co najmniej 15% ceny brutto usługi.

NABÓR WNIOSKÓW:

Moduł I

od 01 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ .

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany .

Informacje można uzyskać pod nr tel.  85 869 99 03

Zainteresowani udziałem w programie powinni zapoznać się z Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2023 roku” pod adresem www.pfron.org.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bielskiego w stopniu znacznym i umiarkowanym , iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku, w zakresie:

– pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– pomocy w uzyskaniu prawa jazdy,
– pomocy w zakupie i naprawie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania,
– dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania,
– pomocy w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,
– pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– pomocy w zakupie i utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
– pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osobie zależnej,

odbywać się będzie:

I Termin od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r.

II Termin od dnia 01 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

– pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

odbywać się będzie:

I Termin od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r.

II Termin od dnia 10 września 2020 r. do dnia 10 października 2020 r.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.pfron.org.pl

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2020 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany jest do osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

15% wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (jednego kierunku),

65% wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

50% kosztów czesnego w przypadku nie zatrudnienia i korzystania z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia (więcej niż jeden kierunek), warunek ten dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest:

Wnioskodawca który nie jest zatrudniony, oraz

Wnioskodawca którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

NABÓR WNIOSKÓW:

Moduł II

od 01 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. (dotyczy roku akademickiego 2019/2020)

od 10 września 2020 r. do 10 października 2020 r. (dotyczy roku akademickiego 2020/2021)

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ .

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany .

Informacje można uzyskać pod nr tel. 85 833 26 76

Zainteresowani mogą zapoznać się z Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2020 roku” pod adresem www.pfron.org.pl

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia