Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in
Iwona Szwarc

Iwona Szwarc

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o terminach przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON:

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
od dnia 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)

TURNUSY REAHABILITACYJNE
od dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)

Wnioski na dofinansowanie innych zadań przyjmowane są na bieżąco.
Druki wniosków o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej: www.pcprbielskpodlaski.pl

 

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiajacej podjęcie lub powrót do pracy".

Szanowni Państwo,

W związku ze wznowieniem rekrutacji do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podlaski, informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie.

Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów osoby te mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jego beneficjentami są zarówno osoby długotrwale poszukujące pracy, jak i te, które dopiero zakończyły leczenie. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne. Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w trzech modułach:

 • · zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;
 • · psychospołecznym – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;
 • · medycznym – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji poszczególnych beneficjentów. Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie). Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się aktualnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. Każdy uczestnik projektu przed rozpoczęciem rehabilitacji poddawany jest testom na obecność koronawirusa.

Osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji zapraszamy do kontaktu z Panią Ewą Baszko z Oddziału Podlaskiego PFRON: 85 7338711 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2024 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)

a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II można ubiegać się o dofinansowanie:

 1. opłaty za naukę (czesne);
 2. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia;
 3. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

NABÓR WNIOSKÓW:

Moduł II

od 01 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r. (dotyczy roku akademickiego 2023/2024)
od 10 września 2024 r. do 10 października 2024 r. (dotyczy roku akademickiego 2024/2025)

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ .

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany .

Informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 99 03

Zainteresowani udziałem w programie powinni zapoznać się z Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2024 roku” pod adresem www.pfron.org.pl

 

Moduł I

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2024 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany jest do osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze A:

Zadanie 1:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności

· wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej,

· dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

· wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu słuchu,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 1 i 4,

25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 2 i 3

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze B:

Zadanie 1:

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

· dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2:

 • pomoc udzielona w ramach obszaru B,

Zadanie 3:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 4:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

 • dysfunkcja narządu słuchu,

· trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 5:

 • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4,

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 1, 3, 4 i 5,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze C:

Zadanie 1:

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

· zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

· dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2:

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

 • stopień niepełnosprawności,

· wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

· potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

· potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie 5:

· znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

· dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu,

· zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 1, 3 i 4,

25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 5

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze D:

· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • aktywność zawodowa,

· pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy wynoszący co najmniej 15% ceny brutto usługi.

NABÓR WNIOSKÓW:

Moduł I

od 01 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ .

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany .

Informacje można uzyskać pod nr tel.  85 869 99 03

Zainteresowani udziałem w programie powinni zapoznać się z Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2024 roku” pod adresem www.pfron.org.pl

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia