Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in
Iwona Szwarc

Iwona Szwarc

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, można się jednak ubiegać o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie ze środków PFRON. Turnusy trwają najczęściej 14 dni.

Przy wyjeździe na turnus rehabilitacyjny sami wybieramy ośrodek na terenie kraju, do którego chcemy pojechać oraz dogodny dla nas termin (uzależniony od oferty danego ośrodka).

Co należy zrobić, aby wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym?

1. Osoby niepełnosprawne są kierowane na turnusy na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują (może to być lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista).

2. Pobrać w siedzibie PCPR lub wydrukować ze strony internetowej wniosek o dofinansowanie z załącznikami.
3. Wypełnione wnioski o dofinansowanie i lekarski wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i oświadczeniem opiekuna (w przypadku zalecenia przez lekarza) złożyć w siedzibie PCPR.
4. PCPR w ciągu 30 dni na piśmie poinformuje wnioskodawcę o przyznaniu bądź odmowie dofinansowania.
5. Wnioskodawca po otrzymaniu z PCPR informacji o dofinansowaniu wraz załączonym drukiem „Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego” zobowiązany jest wypełnić ten druk i przekazać do PCPR w ciągu 30 dni od daty otrzymania, jednak nie później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia