Wersja Kontrastowa
Log in
Małgorzata Czarkowska

Małgorzata Czarkowska

Ogłoszenia - 2012

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego  ( dodano dn. 04.01.2012r. ) – —> pobierz
 2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa ( dodano dn. 04.01.2012r. ) – —-> pobierz
 3. Zaproszenie do składania ofert na warsztaty wyjazdowe ( dodano dn. 14.02.2012r. ) - —> pobierz
 4. Ogłoszenie na stanowisko arteterapeuty ( dodano dn. 21.02.2012r. ) – —>pobierz
 5. Ogłoszenie na stanowisko psychologa ( dodano dn. 15.03.2012r. ) – —> pobierz
 6. Ogłoszenie o zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów ( dodano dn. 17.03.2012r. ) – —>pobierz
 7. Ogłoszenie o zapytanie ofertowe o zorganizowanie wyjazdu integracyjnego ( dodano dn. 17.03.2012r. ) – —>pobierz
 8. Rekrutacja ( dodano dn. 20.03.2012r. ) – —> pobierz
 9. Ogłoszenie na warsztaty filmowe ( dodano dn. 27.03.2012r.) – —> pobierz
 10. Ogłoszenie na przeprowadzenie szkolenia pt. „Seksualność osób z niepełnosprawnością” ( dodano dn. 27.03.2012r. ) – —> pobierz
 11. Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów teatralnych z elementami dramy dla uczestników projektu ( dodano dn. 11.04.2012r. ) – —> pobierz
 12. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie usługi cateringowej ( dodano dn. 17.05.2012r. ) – —> pobierz
 13. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie pikniku promocyjno – integracyjnego ( dodano dn. 18.05.2012r. ) – —> pobierz
 14. Oferta na zorganizowanie warsztatów wyjazdowych ( dodano dn. 21.05.2012r. ) – —>pobierz
 15. Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie ogniska ( dodano dn. 22.05.2012r. ) – —> pobierz
 16. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pt. „Profilaktyka zdrowotna rodziców dzieci niepełnosprawnych” ( dodano dn. 22.05.2012r. ) – —> pobierz
 17. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie usługi cateringowej ( dodano dn. 04.06.2012r. ) – —> pobierz
 18. Ogłoszenie na zorganizowanie kursu Diagnosta ( dodano dn. 04.07.2012r. ) – —> pobierz
 19. Ogłoszenie na zorganizowanie kursu masażu ( dodano dn. 04.07.2012r. ) – —> pobierz
 20. Ogłoszenie na przeprowadzenie zajęć arteterapii ( dodano dn. 06.08.2012r. ) – –> pobierz
 21. Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych pt. „Metody wychowawcze” dla uczestników projektu ( dodano dn. 15.10.2012r. ) – —> pobierz
 22. Ogłoszenie ( dodano dn. 25.10.2012r. ) – —> pobierz

Pomoc Społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia osobom i rodzinom potrzebującym pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bezpłatne poradnictwo specjalistyczne prowadzone w ramach Punktu Poradniczo–Konsultacyjnego.

Poradnictwo specjalistyczne w szczególności psychologiczne, socjalne, rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Poradnictwo psychologiczne
realizowane jest poprzez diagnozę, profilaktykę i terapię krótkoterminową.

Poradnictwo rodzinne
dotyczy problemów funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną.

Poradnictwo prawne
realizowane jest poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

W ramach poradnictwa specjalistycznego oferujemy:

– konsultacje indywidualne – psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, rodzinne
- poradnictwo małżeńskie
- konsultacje wychowawcze
- mediacje rodzinne
- grupę wsparcia dla rodziców zastępczych
- grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Osoby zainteresowane w/w formą poradnictwa zapraszamy do siedziby Centrum
osobiście lub poprzez kontakt telefoniczny, od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30-15.30 w pokoju nr 5 i 7.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 17, pokój nr 5 i 7
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 858332676

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego i prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim udziela informacji o prawach i uprawnieniach osobom zgłaszającym się do siedziby Centrum osobiście, telefonicznie oraz pisemnie z zakresu:

– pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, osobom orzekającym się w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, osobom w kryzysie oraz osobom ubiegającym się o umieszczenie w DPS.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim sprawuje nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Brańsku, umieszczając w nim osoby w podeszłym wieku i somatycznie chore, potrzebujące całodobowej opieki.

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie zajęć grupowych  dla Uczestników projektu  „Rodzina – inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 13.09.2017 r.W załączeniu zapytanie ofertowe i załączniki wymagane do złożenia oferty:

 

 


Załączniki

Zapytanie ofertowe

 

 

Dotyczy Zapytania ofertowego  FN.26.2.1.2017 z dn. 05.09.2017r.

Zamawiający doprecyzowuje zapis, pkt.9 – Terapia poprzez teatr, dotyczący:  Wymagań dla Aktora , który otrzymuje brzmienie:

– wykształcenie wyższe kierunkowe, np. pedagogiczne, filologia polska, artystyczne bądź ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia zajęć teatralnych.

Wnioski Aktywny Samorząd

I. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar A, Zadanie 1 – dostosowanie samochodu

 1.  Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2.  Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3.  Wkładka Obszar A, Zadanie nr 1 –pobierz
 4.  Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz
 5.  Wniosek podopieczny -pobierz
 6.  Zaświadczenie lekarskie Obszar A 1 – pobierz

II. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 – prawo jazdy

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 3. Wkładka Obszar A, Zadanie nr 2 – pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz

III. Aktywny Samorząd, Moduł I Obszar B, Zadanie 1 – Sprzęt elektryczny

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 3. Wkładka Obszar B Zadanie 1 i 2 Sprzęt elektryczny – -pobierz
 4. Wniosek podopieczny - pobierz
 5. Wniosek – pobierz
 6. Zaświadczenie lekarskie B 1 – pobierz

IV. Aktywny Samorząd, Moduł I Obszar B, Zadanie 2 – Szkolenie

 1. Oświadczenie o dochodach - pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3. Wkładka Obszar B Zadanie 2 Szkolenie – pobierz
 4. Wniosek podopieczny – pobierz
 5. Wniosek – pobierz
 6. Zaświadczenie lekarskie Obszar B 1 – pobierz

V. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 – naprawa wózka

 1. Oświadczenie o dochodach - pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3. Wkładka Obszar C - pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz
 5. Wniosek podopieczny – pobierz

VI. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 – zakup protezy

 1. Oświadczenie o dochodach - pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3. Wkładka Obszar C – pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz
 5. Zaświadczenie lekarskie – pobierz

VII. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 – utrzymanie protezy

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3. Wkładka Obszar C – pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz
 5. Zaświadczenie lekarskie – pobierz

VIII. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar D – Przedszkole

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 3. Wkładka Obszar D – pobierz
 4. Wniosek – pobierz

IX. Aktywny Samorząd, Moduł II – Student

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy – pobierz
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 4. Wkładka Student - pobierz
 5. Wniosek - pobierz
 6. Zaświadczenie szkoła – pobierz

 

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia