Log in
Małgorzata Czarkowska

Małgorzata Czarkowska

Ogłoszenia - 2013

 1. Ogłoszenie na przeprowadzenie terapii rodzinnej dla uczestników projektu ( dodano 08.01.2013r. ) – —> pobierz
 2. Ogłoszenie na przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —> pobierz
 3. Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów psychospołecznych dla uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —> pobierz
 4. Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów „Psychologia Zdrowia” dla uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.201r. ) – —> pobierz
 5. Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów edukacji seksualnej dla uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —-> pobierz
 6. Ogłoszenie na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —> pobierz
 7. Ogłoszenie na przeprowadzenie arteterapii dla uczestników projektu ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —> pobierz
 8. Ogłoszenie na prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców sprawujących pieczę zastępczą ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —> pobierz
 9. Ogłoszenie na prowadzenie warsztatów praca bez ryzyka ( dodano dn. 08.01.2013r. ) – —> pobierz
 10. Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych ( dodano dn. 26.04.2013r. ) – —> pobierz
 11. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie pikniku – prowadzenie ( dodano dn. 17.05.2013r. ) - —> pobierz
 12. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie pikniku – catering ( dodano dn. 17.05.2013r. ) – —> pobierz
 13. Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie gadżetów ( dodano dn. 11.06.2013r. ) – —> pobierz
 14. Zaproszenie do składnia ofert na zorganizowanie kursu masażu ( dodano dn. 02.07.2013r. ) – —> pobierz
 15. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie kursu na operatora wózków widłowych ( dodano dn. 25.07.2013r. ) – —> pobierz
 16. Ogłoszenie do przeprowadzenia warsztatów „żyję zdrowo” ( dodano dn. 05.09.2013r. ) – —> pobierz
 17. Ogłoszenie na szkolenie „Profilaktyka zdrowia” ( dodano dn. 05.09.2013r.) – —> pobierz

Ogłoszenia - 2012

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego  ( dodano dn. 04.01.2012r. ) – —> pobierz
 2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa ( dodano dn. 04.01.2012r. ) – —-> pobierz
 3. Zaproszenie do składania ofert na warsztaty wyjazdowe ( dodano dn. 14.02.2012r. ) - —> pobierz
 4. Ogłoszenie na stanowisko arteterapeuty ( dodano dn. 21.02.2012r. ) – —>pobierz
 5. Ogłoszenie na stanowisko psychologa ( dodano dn. 15.03.2012r. ) – —> pobierz
 6. Ogłoszenie o zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów ( dodano dn. 17.03.2012r. ) – —>pobierz
 7. Ogłoszenie o zapytanie ofertowe o zorganizowanie wyjazdu integracyjnego ( dodano dn. 17.03.2012r. ) – —>pobierz
 8. Rekrutacja ( dodano dn. 20.03.2012r. ) – —> pobierz
 9. Ogłoszenie na warsztaty filmowe ( dodano dn. 27.03.2012r.) – —> pobierz
 10. Ogłoszenie na przeprowadzenie szkolenia pt. „Seksualność osób z niepełnosprawnością” ( dodano dn. 27.03.2012r. ) – —> pobierz
 11. Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów teatralnych z elementami dramy dla uczestników projektu ( dodano dn. 11.04.2012r. ) – —> pobierz
 12. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie usługi cateringowej ( dodano dn. 17.05.2012r. ) – —> pobierz
 13. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie pikniku promocyjno – integracyjnego ( dodano dn. 18.05.2012r. ) – —> pobierz
 14. Oferta na zorganizowanie warsztatów wyjazdowych ( dodano dn. 21.05.2012r. ) – —>pobierz
 15. Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie ogniska ( dodano dn. 22.05.2012r. ) – —> pobierz
 16. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pt. „Profilaktyka zdrowotna rodziców dzieci niepełnosprawnych” ( dodano dn. 22.05.2012r. ) – —> pobierz
 17. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie usługi cateringowej ( dodano dn. 04.06.2012r. ) – —> pobierz
 18. Ogłoszenie na zorganizowanie kursu Diagnosta ( dodano dn. 04.07.2012r. ) – —> pobierz
 19. Ogłoszenie na zorganizowanie kursu masażu ( dodano dn. 04.07.2012r. ) – —> pobierz
 20. Ogłoszenie na przeprowadzenie zajęć arteterapii ( dodano dn. 06.08.2012r. ) – –> pobierz
 21. Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych pt. „Metody wychowawcze” dla uczestników projektu ( dodano dn. 15.10.2012r. ) – —> pobierz
 22. Ogłoszenie ( dodano dn. 25.10.2012r. ) – —> pobierz

Pomoc Społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia osobom i rodzinom potrzebującym pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bezpłatne poradnictwo specjalistyczne prowadzone w ramach Punktu Poradniczo–Konsultacyjnego.

Poradnictwo specjalistyczne w szczególności psychologiczne, socjalne, rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Poradnictwo psychologiczne
realizowane jest poprzez diagnozę, profilaktykę i terapię krótkoterminową.

Poradnictwo rodzinne
dotyczy problemów funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną.

Poradnictwo prawne
realizowane jest poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

W ramach poradnictwa specjalistycznego oferujemy:

– konsultacje indywidualne – psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, rodzinne
- poradnictwo małżeńskie
- konsultacje wychowawcze
- mediacje rodzinne
- grupę wsparcia dla rodziców zastępczych
- grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Osoby zainteresowane w/w formą poradnictwa zapraszamy do siedziby Centrum
osobiście lub poprzez kontakt telefoniczny, od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30-15.30 w pokoju nr 5 i 7.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 17, pokój nr 5 i 7
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 858332676

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego i prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim udziela informacji o prawach i uprawnieniach osobom zgłaszającym się do siedziby Centrum osobiście, telefonicznie oraz pisemnie z zakresu:

– pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, osobom orzekającym się w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, osobom w kryzysie oraz osobom ubiegającym się o umieszczenie w DPS.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim sprawuje nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Brańsku, umieszczając w nim osoby w podeszłym wieku i somatycznie chore, potrzebujące całodobowej opieki.

Subskrybuj to źródło RSS