Log in
Małgorzata Czarkowska

Małgorzata Czarkowska

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, że będzie możliwość składania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz wniosków dotyczących dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w formie papierowej i elektronicznej w systemie SOW po podziale środków PFRON, wynikających z algorytmu, na poszczególne zadania przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim.

Więcej informacji na stronie internetowej PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

Zakończyliśmy realizację projektu: „Rodzina - inwestycja w przyszłość”

Z dniem 31.08.2019r. zakończyliśmy dwuletnią realizację projektu: „Rodzina - inwestycja w przyszłość”. Wszystkie założenia projektu w tym wskaźniki zostały zrealizowane w pełni.

98 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zostało objętych w ramach projektu wsparciem poprzez uczestnictwo w warsztatach, grupach wsparcia, szkoleniach:

  • Osoby przebywające w pieczy zastępczej – 38 osób
  • Rodzice sprawujący rodzinną piecze zastępczą - 20 osób
  • Rodzice dziecka z niepełnosprawnością - 20 osób
  • Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych tzw. dysfunkcyjne - 20 osób

8 pracowników w tym dyrektor jednostki mogło w ramach projektu uczestniczyć w szkoleniach pozwalających zaktualizować wiedzę i podwyższyć kompetencje.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, za pracę i czas poświęcony na jego realizację. Wszystkim rodzicom, którzy mimo natłoku obowiązków znajdowali czas by przyprowadzać swoje dzieci na zajęcia projektowe. W tym szczególnie rodzicom zastępczym i wychowującym dzieci z niepełnosprawnością, którzy choć na chwilę mogli zapomnieć o kłopotach i troskach dnia codziennego.

Uwaga studenci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje
o możliwości składania wniosków w programie „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu na poziomie wyższym drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ .

Wraz z wnioskiem należy wypełnić załączniki i należy je dołączyć w formie skanu do wniosku w platformie SOW:

  Nazwa załącznika
  Skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)
  Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku)
  Klauzula informacyjna w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (sporządzona wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza wniosku)
 

Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 3 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

  Oświadczenie o otrzymanej pomocy ze środków PFRON do różnych form kształcenia na poziomie wyższym (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku)
  W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu
  W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości) oraz okres zatrudnienia.
  Skan aktualnej Karty Dużej Rodziny
  Dokumenty potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów z powodu barier w poruszaniu się lub w komunikowaniu (tłumacz języka migowego, asystenta osoby niepełnosprawnej itp)
  inne załączniki (należy wymienić):

 

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

Dla Wnioskodawców, który zdecyduje się złożyć wniosek drogą elektroniczną przewidziana jest możliwość zwiększenia podstawy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800 zł.

Termin składania wniosków do 10 października 2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać na platformie SOW lub pod numerem telefonu 800 889 777 (połączenie bezpłatne).

Subskrybuj to źródło RSS