Log in
Małgorzata Czarkowska

Małgorzata Czarkowska

Uwaga studenci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje
o możliwości składania wniosków w programie „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu na poziomie wyższym drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ .

Wraz z wnioskiem należy wypełnić załączniki i należy je dołączyć w formie skanu do wniosku w platformie SOW:

  Nazwa załącznika
  Skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)
  Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku)
  Klauzula informacyjna w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (sporządzona wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza wniosku)
 

Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 3 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

  Oświadczenie o otrzymanej pomocy ze środków PFRON do różnych form kształcenia na poziomie wyższym (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku)
  W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu
  W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości) oraz okres zatrudnienia.
  Skan aktualnej Karty Dużej Rodziny
  Dokumenty potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów z powodu barier w poruszaniu się lub w komunikowaniu (tłumacz języka migowego, asystenta osoby niepełnosprawnej itp)
  inne załączniki (należy wymienić):

 

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

Dla Wnioskodawców, który zdecyduje się złożyć wniosek drogą elektroniczną przewidziana jest możliwość zwiększenia podstawy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800 zł.

Termin składania wniosków do 10 października 2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać na platformie SOW lub pod numerem telefonu 800 889 777 (połączenie bezpłatne).

Subskrybuj to źródło RSS