Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in
Piecza Zastępcza

Piecza Zastępcza (16)

W tym dziale:

Aktualności

Aktualności (9)

Aktualności pieczy zastępczej

Zobacz artykuły...

Rodzinne warsztaty świąteczne wzmacniające więzi rodzicielskie

W dniu 09 grudnia 2023r. rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi wzięły udział w warsztatach świątecznych w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Uczestnicy rozmawiali o tym,  jak kiedyś obchodzono Boże Narodzenie, jak wyglądał świąteczny stół oraz o tym, kto był „pierwszym” Świętym Mikołajem. W trakcie spotkania wszyscy mieli okazję obejrzeć dawne ozdoby choinkowe oraz pocztówki świąteczne, a w części warsztatowej przygotować własny stroik bożonarodzeniowy.

czytaj więcej

POSZUKIWANI KANDYDACI NA RODZINY ZASTĘPCZE

Dobro dziecka jest priorytetem, którym powinny kierować się wszelkie instytucje i osoby.
W naszym powiecie są dzieci, których rodzice nie potrafią otoczyć właściwą opieką i
wychowaniem. Zaniedbane, porzucone, nikomu niepotrzebne. Są smutne i nieufne. Marzą
o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą spokój, zrozumienie i akceptację.
czytaj więcej

Szkolenia dla rodzin zastępczych

W celu podwyższenia kompetencji wychowawczych rodziny zastępcze uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.
W miesiącu kwietniu 2018r. rodziny zastępcze odbyły szkolenie, którego tematem było „ Wspieranie więzi rodzinnych – rodzina zastępcza a rodzina biologiczna”.
W miesiącu maju 2018r. odbyło się szkolenie pt. „ Trudności opiekuńczo – wychowawcze u dzieci pozostających w pieczy zastępczej”.

 

czytaj więcej

Stadion Narodowy

 

Rodziny zastępcze z Powiatu Bielskiego uczestnikami największej w Polsce Narodowej Strefie Kibica

Dnia 19 czerwca 2018r . na zaproszenie Alicji Omięckiej – Prezes PGE Narodowego w Warszawie, czterdziestoosobowa grupa - Rodzin zastępczych wraz z podopiecznymi Powiatu Bielskiego uczestniczyła we wspólnym kibicowaniu w największej w Polsce Strefie kibica. Podopieczni wraz z 40 tys. kibiców z całej Polski wspierali Reprezentację Polski na PGE Narodowym w Warszawie podczas ich pierwszego meczu w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji. Biało - Czerwoni zmierzyli się z Reprezentacją Senegalu. Chociaż wynik był niekorzystny dla Reprezentacji Polski to emocje, które panowały na Stadionie pozostaną na zawsze w pamięci wszystkich uczestników. Dodatkowymi atrakcjami w Strefie Kibica była m.in. kartoniada, gigantyczna flaga na trybunach o powierzchni 1500 metrów kwadratowych oraz wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Czas przed transmisją meczu umilał zespół „Kombi”. Narodowa Strefa Kibica realizowana była w ramach obchodów stulecia odzyskania Niepodległości.

czytaj więcej

Piknik

Piknik z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ( przypadającego na dzień 30 maja), opiekunowie wraz z podopiecznymi w dniu 10.06.2018r. uczestniczyli w „II Podlaskim Pikniku Zawodowym i Rodzicielstwa Zastępczego” w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Piknik organizowany był przez Fundację „Program Pomocy Pierwsza Praca”, Władze Województwa Podlaskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Podlaski Muzeum Kultury Ludowej, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundację Dialog oraz Fundację Czarneckich. Celem organizowanego pikniku była integracja społeczna pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej oraz stworzenie rodzinom zastępczym okazji do aktywnego włączenia się w wydarzenia edukacyjne, sportowe, integracyjne i profilaktyczne. Podczas imprezy wychowankowie pieczy zastępczej mogli zapoznać się ze skierowaną do nich propozycją Fundacji „Program Pomocy Pierwsza Praca”, której celem jest pomoc w znalezieniu pracy wychowankom pieczy zastępczej.

 

czytaj więcej

Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej

Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną jest objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, jak również przez pomoc na:

- kontynuowanie nauki,

- usamodzielnienie,

- zagospodarowanie.

Ponadto pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w znalezieniu zatrudnienia.

Warunki przyznawania pomocy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

1) 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;

2) roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą

niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo

– wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. W przypadku gdy dochód ten przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.

Pomoc dla osób usamodzielnianych jest przyznawana lub udzielana na ich wniosek.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

1) zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,

2) sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Kontynuowanie nauki

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

- w szkole,

- w uczelni,

- na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem

usamodzielnienia,

- u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie. Pomoc, o której mowa wyżej przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc ta przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

- nie mniej niż 3300 zł – jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w spokrewnionej rodzinie

zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

- nie mniej niż 6600 zł – jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej

niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo –

wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej przez okres powyżej 3 lat,

- nie niej niż 3300 zł – jeżeli osoba przebywała w ww. formach pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

- nie mniej niż 1650 zł – jeżeli osoba przebywała w ww. formach pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać udzielona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł.

Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

czytaj więcej
Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia