Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

ANKIETA W RAMACH DIAGNOZY LOKALNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU BIELSKIEGO

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bielskim na lata 2025-2030 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu bielskiego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania ankietowe. Ankieta jest anonimowa. W związku z tym iż proces opracowania strategii wymaga diagnozy sytuacji społecznej a także prognozy działań na kolejne lata wszelkie informacje będą analizowane wyłącznie w celach statystycznych. Udzielone odpowiedzi pomogą Nam w opracowaniu działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej.

Jakie problemy społeczne w Pana/i ocenie występują na terenie powiatu bielskiego i jaki jest ich stopień nasilenia?

 

ProblemNiskiŚredniWysoki
Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny
Sieroctwo
Bezdomność
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Przemoc w rodzinie
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
Alkoholizm
Narkomania
Bezrobocie
Brak poczucia bezpieczeństwa publicznego
Problemy wieku podeszłego
Uchodźcy/Migranci

 

Jakie problemy społeczne Pana/i zdaniem należą do największych na terenie powiatu bielskiego? (Proszę o zaznaczenie max. 2 odpowiedzi) 

Jakie formy wsparcia Pana/i zdaniem powinny zostać rozwinięte/udoskonalone na terenie powiatu bielskiego? (Proszę o zaznaczenie max. 2 odpowiedzi)
  

Jakie formy wsparcia istniejące na terenie powiatu bielskiego są niewystarczające? (Proszę o zaznaczenie max. 2 odpowiedzi)
  

Jakie działania w zakresie polityki społecznej Pana/i zdaniem powinny być w przyszłości rozwijane? 

Jakie grupy społeczne wymagają szczególnego wsparcia w najbliższych latach na terenie powiatu bielskiego? (Proszę o zaznaczenie max. 2 odpowiedzi)
 

Jakie są główne przyczyny trudnej sytuacji materialno – bytowej rodzin w powiecie bielskim? (Proszę o zaznaczenie max. 2 odpowiedzi)


 

Wiek: 

Płeć: 

Wykształcenie: 

Miejsce zamieszkania:


 

Status na rynku pracy:


 

Z jakich form wsparcia korzysta Pan/i w ramach systemu pomocy społecznej na terenie powiatu bielskiego? (Proszę o zaznaczenie max. 2 odpowiedzi)


 

Czy istniejące formy wsparcia są dla Pana/i wystarczające? (Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi) 

Jakie inne formy wsparcia, które powinny zostać wprowadzone lub rozszerzone na terenie powiatu bielskiego, uważa Pan/i za konieczne?


 

Inne uwagi dotyczące sytuacji społecznej i pomocy społecznej na terenie powiatu bielskiego


 

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia