AKTYWNY SAMORZĄD

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2017 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany jest do osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary:

Moduł I
likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze A:

Zadanie 1:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
– wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej,
– dysfunkcja narządu ruchu,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

1. 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 1,
2. 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach zadania nr 2,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze B:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

W zadaniu nr 1 wymagany jest udział własny Wnioskodawcy wynoszący co najmniej 10% ceny brutto zakupu /usługi,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny tj. co najmniej na III poziomie jakości.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze C:

Zadanie 2:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

– stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy

w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

W zadaniu nr 3 i nr 4 wymagany jest udział własny Wnioskodawcy wynoszący co najmniej 10% ceny brutto zakupu /usługi,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze D:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– aktywność zawodowa,
– pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy wynoszący co najmniej 15% ceny brutto usługi,

Moduł II
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

15% kosztów czesnego w przypadku zatrudnienia i korzystania z pomocy w ramach jednej formy kształcenia (jednego kierunku), od Wnioskodawców którzy nie są zatrudnieni nie wymagany jest udział własny,

65% kosztów czesnego w przypadku zatrudnienia i korzystania z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia (więcej niż jeden kierunek), warunek ten dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia (drugiego i kolejnych kierunków),

50% kosztów czesnego w przypadku nie zatrudnienia i korzystania z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia (więcej niż jeden kierunek), warunek ten dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

NABÓR WNIOSKÓW:

Moduł II – do 30 marca 2017 r. (dotyczy roku akademickiego 2016/2017)

– do 10 października 2017 r (dotyczy roku akademickiego 2017/2018)

Moduł I

I termin od 01 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.
II termin od 01 sierpnia 2017 r do 30 sierpnia 2017 r


MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 17

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 833 26 76

Druki wymaganych wniosków i oświadczeń do pobrania na stronie internetowej PCPR www.pcprbielskpodlaski.pl

Zainteresowani mogą zapoznać się z „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2017 roku” pod adresem www.pfron.org.pl