Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt: Rodzina - inwestycja w przyszłość

II etap projektu „Rodzina - inwestycja w przyszłość”

Od września bieżącego roku rozpoczął się II etap projektu „Rodzina - inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego.

W projekcie bierze udział:

· 10 rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością

· 10 rodziców sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

· 10 dzieci przebywających w pieczy zastępczej

· 5 rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 5 dzieci przebywających w tych rodzinach

· 8 pracowników jednostki wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

W chwili obecnej prowadzone są dla poszczególnych grup następujące zajęcia:

  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • zajęcia glottodydaktyczne
  • terapia logopedyczna
  • terapia poprzez teatr
  • grupa wsparcia dla dzieci i osób pozostających w pieczy zastępczej
  • grupa wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością
  • mediacje rodzinne
  • warsztaty z elementami treningu umiejętności społecznych
  • szkolenia dla pracowników jednostki wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • terapia pedagogiczna

Od października br. po raz pierwszy w projekcie prowadzona jest indywidualna terapia pedagogiczna w wymiarze 12 godzin w miesiącu na jedno dziecko (dla czworga starszych dzieci przebywających w pieczy zastępczej).

Dzieci te mają specyficzne trudności w uczeniu się i potrzebują specjalistycznej terapii, aby móc lepiej funkcjonować tak w środowisku szkolnym, szczególnie edukacyjnym, jak i domowo-społecznym.

Terapia pedagogiczna ma na celu niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 17 grudzień 2018 09:07